TODO-PODEROSO

O TODO-PODEROSO

 (o` pantokra,twr)

O Apocalipse chama Deus de TODO-PODEROSO, 9 vezes ao todo.

7 vezes usa a mesma frase: o Senhor Deus, o Todo-Poderoso (ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr) (Cfe.: 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 19,6; 21,22), aquele que tudo pode. Aqui mostra o louvor, a glória.. de Deus falando aos justos.

2 vezes usa sem chamar Deus de O SENHOR, e nos dois casos aparece a ira e a fúria de Deus no sentido de castigo falando aos ímpios:

a)…..aquele grande dia do Deus o Todo-Poderoso (th/j h`me,raj th/j mega,lhj tou/ qeou/ tou/ pantokra,toroj)(16,14), e

b)…..furor da ira do Deus, o Todo-Poderoso (tou/ qumou/ th/j ovrgh/j tou/ qeou/ tou/ pantokra,toroj)(19,15)

No resto do Novo Testamento, Deus é entitulado TODO-PODEROSO apenas uma vez: (2Cor 6,18). O NOVO TESTAMENTO nunca usa este título para Jesus. No Apocalipse o Poder de Jesus aparece mais na título A DESTRA.

No Antigo Testamento o título TODO-PODEROSO aparece nos textos seguintes:

Gn 17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 48,3; 49,25;

Ex 6,3;

Nu 24,4.16;

Rt 1,20.21;

 5,17; 6,4.14; 8,3.5; 11,7; 13,3; 15,25; 21,15.20; 22,3.17.23.25.26; 23,16; 24,1; 27,2.10.11.13; 29,5; 31,2.35; 32,8; 33,4; 34,10.12; 35,13; 37,23; 40,2;

Sl 68,14; 91,1;

Is 13,6;

Ez 1,24; 10,5;

Jl 1,15

VEJA OS TEXTOS

1. GNT Revelation 1:8 VEgw, eivmi to. :Alfa kai. to. +W( le,gei ku,rioj o` qeo,j( o` w’n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj( o` pantokra,twrÅ

BRP Revelation 1:8 Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.

2. GNT Revelation 4:8 kai. ta. te,ssara zw/|a( e]n kaqV e]n auvtw/n e;cwn avna. pte,rugaj e[x( kuklo,qen kai. e;swqen ge,mousin ovfqalmw/n( kai. avna,pausin ouvk e;cousin h`me,raj kai. nukto.j le,gontej( {Agioj a[gioj a[gioj ku,rioj o` qeo.j o` pantokra,twr( o` h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menojÅ

BRP Revelation 4:8 E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos; e näo descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir.

3. GNT Revelation 11:17 le,gontej( Euvcaristou/me,n soi( ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr( o` w'n kai. o` h=n( o[ti ei;lhfaj th.n du,nami,n sou th.n mega,lhn kai. evbasi,leusajÅ

BRP Revelation 11:17 Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste.

4. GNT Revelation 15:3 kai. a;|dousin th.n wv|dh.n Mwu?se,wj tou/ dou,lou tou/ qeou/ kai. th.n wv|dh.n tou/ avrni,ou le,gontej( Mega,la kai. qaumasta. ta. e;rga sou( ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr\ di,kaiai kai. avlhqinai. ai` o`doi, sou( o` basileu.j tw/n evqnw/n\

BRP Revelation 15:3 E cantavam o cántico de Moisés, servo de Deus, e o cántico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas säo as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros säo os teus caminhos, ó Rei dos santos.

5. GNT Revelation 16:7 kai. h;kousa tou/ qusiasthri,ou le,gontoj( Nai. ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr( avlhqinai. kai. di,kaiai ai` kri,seij souÅ

BRP Revelation 16:7 E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos säo os teus juízos.

6. GNT Revelation 19:6 kai. h;kousa w`j fwnh.n o;clou pollou/ kai. w`j fwnh.n u`da,twn pollw/n kai. w`j fwnh.n brontw/n ivscurw/n lego,ntwn( ~Allhloui?a,( o[ti evbasi,leusen ku,rioj o` qeo.j Îh`mw/nРo` pantokra,twrÅ

BRP Revelation 19:6 E ouvi como que a voz de uma grande multidäo, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovöes, que dizia: Aleluia! pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.

7. GNT Revelation 21:22 Kai. nao.n ouvk ei=don evn auvth/|( o` ga.r ku,rioj o` qeo.j o` pantokra,twr nao.j auvth/j evstin kai. to. avrni,onÅ

BRP Revelation 21:22 E nela näo vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.

-----------------------

 

a)....GNT Revelation 16:14 eivsi.n ga.r pneu,mata daimoni,wn poiou/nta shmei/a( a] evkporeu,etai evpi. tou.j basilei/j th/j oivkoume,nhj o[lhj sunagagei/n auvtou.j eivj to.n po,lemon th/j h`me,raj th/j mega,lhj tou/ qeou/ tou/ pantokra,torojÅ

BRP Revelation 16:14 Porque säo espíritos de demónios, que fazem prodígios; os quais väo ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.

b)....GNT Revelation 19:15 kai. evk tou/ sto,matoj auvtou/ evkporeu,etai r`omfai,a ovxei/a( i[na evn auvth/| pata,xh| ta. e;qnh( kai. auvto.j poimanei/ auvtou.j evn r`a,bdw| sidhra/|( kai. auvto.j patei/ th.n lhno.n tou/ oi;nou tou/ qumou/ th/j ovrgh/j tou/ qeou/ tou/ pantokra,toroj(

BRP Revelation 19:15 E da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as naçöes; e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus, o Todo-Poderoso.

-----------------------

GNT 2 Corinthians 6:18 kai. e;somai u`mi/n eivj pate,ra kai. u`mei/j e;sesqe, moi eivj ui`ou.j kai. qugate,raj( le,gei ku,rioj  1:1 VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/ h]n e;dwken auvtw /| o ` qeo ,j dei/xai toi/j dou,loij auvtou/ a] dei/ gene,sqai evn ta,cei( kai. evsh,manen avpostei,laj dia. tou/ avgge,lou auvtou/ tw /| dou,lw | auvtou/ VIwa,nnh|( 1:2 o ]j evmartu,rhsen to .n lo ,gon tou/ qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/ Cristou/ o [sa ei=denÅ 1:3 maka,rioj o ` avnaginw ,skwn kai. oi` avkou,ontej tou.j lo ,gouj th/j profhtei,aj kai. throu/ntej ta. evn auvth/| gegramme,na( o ` ga.r kairo .j evggu,jÅ 1:4 VIwa,nnhj tai/j e`pta. evkklhsi,aij tai/j evn th/| VAsi,a|\ ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh avpo . o ` w 'n kai. o ` h=n kai. o ` evrco ,menoj kai. avpo . tw /n e`pta. pneuma,twn a] evnw ,pion tou/ qro ,nou auvtou/ 1:5 kai. avpo . VIhsou/ Cristou/( o ` ma,rtuj o ` pisto ,j( o ` prwto ,tokoj tw /n nekrw /n kai. o ` a;rcwn tw /n basile,wn th/j gh/jÅ Tw /| avgapw /nti h`ma/j kai. lu,santi h`ma/j evk tw /n a`martiw /n h`mw /n evn tw /| ai[mati auvtou/( 1:6 kai. evpoi,hsen h`ma/j basilei,an( i`erei/j tw /| qew /| kai. patri. auvtou/( auvtw /| h` do ,xa kai. to . kra,toj eivj tou.j aivw /naj Îtw /n aivw ,nwnÐ\ avmh,nÅ 1:7 VIdou. e;rcetai meta. tw /n nefelw /n( kai. o;yetai auvto .n pa/j o vfqalmo .j kai. oi[tinej auvto .n evxeke,nthsan( kai. ko ,yontai evpV auvto .n pa/sai ai` fulai. th/j gh/jÅ nai,( avmh,nÅ 1:8 VEgw , eivmi to . :Alfa kai. to . +W( le,gei ku,rioj o ` qeo ,j( o` w 'n kai. o ` h=n kai. o ` evrco ,menoj( o ` pantokra,twrÅ 1:9 VEgw . VIwa,nnhj( o ` avdelfo .j u`mw /n kai. sugkoinwno .j evn th/| qli,yei kai. basilei,a| kai. u`pomonh/| evn VIhsou/( evgeno ,mhn evn th/| nh,sw | th/| kaloume,nh| Pa,tmw | dia. to .n lo ,gon tou/ qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/Å 1:10 evgeno ,mhn evn pneu,mati evn th/| kuriakh/| h`me,ra| kai. h;kousa ovpi,sw mou fwnh.n mega,lhn w `j sa,lpiggoj 1:11 legou,shj( }O ble,peij gra,yon eivj bibli,on kai. pe,myon tai/j e`pta. evkklhsi,aij( eivj :Efeson kai. eivj Smu,rnan kai. eivj Pe,rgamon kai. eivj Qua,teira kai. eivj Sa,rdeij kai. eivj Filade,lfeian kai. eivj Laodi,keianÅ 1:12 Kai. evpe,streya ble,pein th.n fwnh.n h[tij evla,lei metV evmou/( kai. evpistre,yaj ei=don e`pta. lucni,aj crusa/j 1:13 kai. evn me,sw | tw /n lucniw /n o [moion ui`o .n avnqrw ,pou evndedume,non podh,rh kai. periezwsme,non pro .j toi/j mastoi/j zw ,nhn crusa/nÅ 1:14 h` de. kefalh. auvtou/ kai. ai` tri,cej leukai. w`j e;rion leuko ,n w `j ciw ,n kai. oi` o vfqalmoi. auvtou/ w `j flo .x puro ,j 1:15 kai. oi` po ,dej auvtou/ o [moioi calkoliba,nw | w `j evn kami,nw | pepurwme,nhj kai. h` fwnh. auvtou/ w `j fwnh. u`da,twn pollw /n( 1:16 kai. e;cwn evn th/| dexia/| ceiri. auvtou/ avste,raj e`pta, kai. evk tou/ sto ,matoj auvtou/ r `omfai,a di,stomoj o vxei/a evkporeuome,nh kai. h` o ;yij auvtou/ w`j o` h[lioj fai,nei evn th/| duna,mei auvtou/Å 1:17 Kai. o [te ei=don auvto ,n( e;pesa pro .j tou.j po ,daj auvtou/ w `j nekro ,j( kai. e;qhken th.n dexia.n auvtou/ evpV evme. le,gwn( Mh. fobou/\ evgw , eivmi o ` prw /toj kai. o ` e;scatoj 1:18 kai. o ` zw /n( kai. evgeno ,mhn nekro .j kai. ivdou. zw /n eivmi eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwn kai. e;cw ta.j klei/j tou/ qana,tou kai. tou/ a[|douÅ 1:19 gra,yon ou=n a] ei=dej kai. a] eivsi.n kai. a] me,llei gene,sqai meta. tau/taÅ 1:20 to . musth,rion tw /n e`pta. avste,rwn ou]j ei=dej evpi. th/j dexia/j mou kai. ta.j e`pta. lucni,aj ta.j crusa/j\ oi` e`pta. avste,rej a;ggeloi tw /n e`pta. evkklhsiw /n eivsin kai. ai` lucni,ai ai` e`pta. e`pta. evkklhsi,ai eivsi,nÅ 2:1 Tw /| avgge,lw | th/j evn VEfe,sw | evkklhsi,aj gra,yon\ Ta,de le,gei o ` kratw /n tou.j e`pta. avste,raj evn th/| dexia/| auvtou/( o ` peripatw /n evn me,sw | tw /n e`pta. lucniw /n tw /n crusw /n\ 2:2 Oi=da ta. e;rga sou kai. to .n ko ,pon kai. th.n u`pomonh,n sou kai. o [ti ouv du,nh| basta,sai kakou,j( kai. evpei,rasaj tou.j le,gontaj e`autou.j avposto ,louj kai. ouvk eivsi,n kai. eu-rej auvtou.j yeudei/j( 2:3 kai. u`pomonh.n e;ceij kai. evba,stasaj dia. to . o ;noma, mou kai. ouv kekopi,akejÅ 2:4 avlla. e;cw kata. sou/ o [ti th.n avga,phn sou th.n prw ,thn avfh/kejÅ 2:5 mnhmo ,neue ou=n po ,qen pe,ptwkaj kai. metano ,hson kai. ta. prw /ta e;rga poi,hson\ eiv de. mh,( e;rcomai, soi kai. kinh,sw th.n lucni,an sou evk tou/ to ,pou auvth/j( eva.n mh. metanoh,sh|jÅ 2:6 avlla. tou/to e;ceij( o [ti misei/j ta. e;rga tw /n Nikolai?tw /n a] kavgw . misw /Å 2:7 o ` e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to . pneu/ma le,gei tai/j evkklhsi,aijÅ tw /| nikw /nti dw ,sw auvtw /| fagei/n evk tou/ xu,lou th/j zwh/j( o [ evstin evn tw /| paradei,sw | tou/ qeou/Å 2:8 Kai. tw /| avgge,lw | th/j evn Smu,rnh| evkklhsi,aj gra,yon\ Ta,de le,gei o ` prw /toj kai. o ` e;scatoj( o ]j evge,neto nekro .j kai. e;zhsen\ 2:9 Oi=da, sou th.n qli/yin kai. th.n ptwcei,an( avlla. plou,sioj ei=( kai. th.n blasfhmi,an evk tw /n lego ,ntwn VIoudai,ouj ei=nai e`autou,j( kai. ouvk eivsi.n avlla. sunagwgh. tou/ Satana/Å 2:10 mhde.n fobou/ a] me,lleij pa,sceinÅ ivdou. me,llei ba,llein o ` dia,boloj evx u`mw /n eivj fulakh.n i[na peirasqh/te kai. e[xete qli/yin h`merw /n de,kaÅ gi,nou pisto .j a;cri qana,tou( kai. dw ,sw soi to .n ste,fanon th/j zwh/jÅ 2:11 o ` e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to . pneu/ma le,gei tai/j evkklhsi,aijÅ o ` nikw /n ouv mh. avdikhqh/| evk tou/ qana,tou tou/ deute,rouÅ 2:12 Kai. tw /| avgge,lw | th/j evn Perga,mw | evkklhsi,aj gra,yon\ Ta,de le,gei o ` e;cwn th.n r `omfai,an th.n di,stomon th.n o vxei/an\ 2:13 Oi=da pou/ katoikei/j( o [pou o ` qro ,noj tou/ Satana/( kai. kratei/j to . o ;noma, mou kai. ouvk hvrnh,sw th.n pi,stin mou kai. evn tai/j h`me,raij VAntipa/j o ` ma,rtuj mou o ` pisto ,j mou( o ]j avpekta,nqh parV u`mi/n( o [pou o ` Satana/j katoikei/Å 2:14 avllV e;cw kata. sou/ o vli,ga o [ti e;ceij evkei/ kratou/ntaj th.n didach.n Balaa,m( o ]j evdi,dasken tw /| Bala.k balei/n ska,ndalon evnw ,pion tw /n ui`w /n VIsrah,l fagei/n eivdwlo ,quta kai. porneu/saiÅ 2:15 ou[twj e;ceij kai. su. kratou/ntaj th.n didach.n Îtw /nÐ Nikolai?tw /n o `moi,wjÅ 2:16 metano ,hson ou=n\ eiv de. mh,( e;rcomai, soi tacu, kai. polemh,sw metV auvtw /n evn th/| r `omfai,a| tou/ sto ,mato ,j mouÅ 2:17 o ` e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to . pneu/ma le,gei tai/j evkklhsi,aijÅ tw /| nikw /nti dw ,sw auvtw /| tou/ ma,nna tou/ kekrumme,nou kai. dw ,sw auvtw /| yh/fon leukh.n( kai. evpi. th.n yh/fon o ;noma kaino .n gegramme,non o] ouvdei.j oi=den eiv mh. o ` lamba,nwnÅ 2:18 Kai. tw /| avgge,lw | th/j evn Quatei,roij evkklhsi,aj gra,yon\ Ta,de le,gei o` ui`o .j tou/ qeou/( o ` e;cwn tou.j o vfqalmou.j auvtou/ w `j flo ,ga puro ,j kai. oi` po ,dej auvtou/ o [moioi calkoliba,nw |\ 2:19 Oi=da, sou ta. e;rga kai. th.n avga,phn kai. th.n pi,stin kai. th.n diakoni,an kai. th.n u`pomonh,n sou( kai. ta. e;rga sou ta. e;scata plei,ona tw /n prw ,twnÅ 2:20 avlla. e;cw kata. sou/ o [ti avfei/j th.n gunai/ka VIeza,bel( h` le,gousa e`auth.n profh/tin kai. dida,skei kai. plana/| tou.j evmou.j dou,louj porneu/sai kai. fagei/n eivdwlo ,qutaÅ 2:21 kai. e;dwka auvth/| cro ,non i[na metanoh,sh|( kai. ouv qe,lei metanoh/sai evk th/j pornei,aj auvth/jÅ 2:22 ivdou. ba,llw auvth.n eivj kli,nhn kai. tou.j moiceu,ontaj metV auvth/j eivj qli/yin mega,lhn( eva.n mh. metanoh,swsin evk tw /n e;rgwn auvth/j( 2:23 kai. ta. te,kna auvth/j avpoktenw / evn qana,tw |Å kai. gnw ,sontai pa/sai ai` evkklhsi,ai o [ti evgw , eivmi o ` evraunw /n nefrou.j kai. kardi,aj( kai. dw ,sw u`mi/n e`ka,stw | kata. ta. e;rga u`mw /nÅ 2:24 u`mi/n de. le,gw toi/j loipoi/j toi/j evn Quatei,roij( o [soi ouvk e;cousin th.n didach.n tau,thn( oi[tinej ouvk e;gnwsan ta. baqe,a tou/ Satana/ w`j le,gousin\ ouv ba,llw evfV u`ma/j a;llo ba,roj( 2:25 plh.n o ] e;cete krath,sate a;criÎjÐ ou- a’n h[xwÅ 2:26 kai. o ` nikw /n kai. o ` thrw /n a;cri te,louj ta. e;rga mou( dw ,sw auvtw /| evxousi,an evpi. tw /n evqnw /n 2:27 kai. poimanei/ auvtou.j evn r `a,bdw | sidhra/| w `j ta. skeu,h ta. keramika. suntri,betai( 2:28 w `j kavgw . ei;lhfa para. tou/ patro ,j mou( kai. dw ,sw auvtw /| to .n avste,ra to .n prwi?no ,nÅ 2:29 o ` e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to . pneu/ma le,gei tai/j evkklhsi,aijÅ 3:1 Kai. tw /| avgge,lw | th/j evn Sa,rdesin evkklhsi,aj gra,yon\ Ta,de le,gei o ` e;cwn ta. e`pta. pneu,mata tou/ qeou/ kai. tou.j e`pta. avste,raj\ Oi=da, sou ta. e;rga o [ti o ;noma e;ceij o[ti zh/|j( kai. nekro .j ei=Å 3:2 gi,nou grhgorw /n kai. sth,rison ta. loipa. a] e;mellon avpoqanei/n( ouv ga.r eu[rhka, sou ta. e;rga peplhrwme,na evnw ,pion tou/ qeou/ mouÅ 3:3 mnhmo ,neue ou=n pw /j ei;lhfaj kai. h;kousaj kai. th,rei kai. metano ,hsonÅ eva.n ou=n mh. grhgorh,sh|j( h[xw w `j kle,pthj( kai. ouv mh. gnw /|j poi,an w [ran h[xw evpi. se,Å 3:4 avlla. e;ceij o vli,ga o vno ,mata evn Sa,rdesin a] ouvk evmo ,lunan ta. i`ma,tia auvtw /n( kai. peripath,sousin metV evmou/ evn leukoi/j( o [ti a;xioi, eivsinÅ 3:5 o ` nikw /n ou[twj peribalei/tai evn i`mati,oij leukoi/j kai. ouv mh. evxalei,yw to . o ;noma auvtou/ evk th/j bi,blou th/j zwh/j kai. o `mologh,sw to . o ;noma auvtou/ evnw ,pion tou/ patro ,j mou kai. evnw ,pion tw /n avgge,lwn auvtou/Å 3:6 o ` e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to . pneu/ma le,gei tai/j evkklhsi,aijÅ 3:7 Kai. tw /| avgge,lw | th/j evn Filadelfei,a| evkklhsi,aj gra,yon\ Ta,de le,gei o ` a[gioj( o ` avlhqino ,j( o ` e;cwn th.n klei/n Daui,d( o ` avnoi,gwn kai. ouvdei.j klei,sei kai. klei,wn kai. ouvdei.j avnoi,gei\ 3:8 Oi=da, sou ta. e;rga( ivdou. de,dwka evnw ,pio ,n sou qu,ran hvnew |gme,nhn( h]n ouvdei.j du,natai klei/sai auvth,n( o [ti mikra.n e;ceij du,namin kai. evth,rhsa,j mou to .n lo ,gon kai. ouvk hvrnh,sw to . o ;noma, mouÅ 3:9 ivdou. didw / evk th/j sunagwgh/j tou/ Satana/( tw /n lego ,ntwn e`autou.j VIoudai,ouj ei=nai( kai. ouvk eivsi.n avlla. yeu,dontaiÅ ivdou. poih,sw auvtou.j i[na h[xousin kai. proskunh,sousin evnw ,pion tw /n podw /n sou kai. gnw /sin o [ti evgw . hvga,phsa, seÅ 3:10 o [ti evth,rhsaj to .n lo ,gon th/j u`pomonh/j mou( kavgw , se thrh,sw evk th/j w [raj tou/ peirasmou/ th/j mellou,shj e;rcesqai evpi. th/j oivkoume,nhj o [lhj peira,sai tou.j katoikou/ntaj evpi. th/j gh/jÅ 3:11 e;rcomai tacu,\ kra,tei o ] e;ceij( i[na mhdei.j la,bh| to .n ste,fano ,n souÅ 3:12 o ` nikw /n poih,sw auvto .n stu/lon evn tw /| naw /| tou/ qeou/ mou kai. e;xw ouv mh. evxe,lqh| e;ti kai. gra,yw evpV auvto .n to . o;noma tou/ qeou/ mou kai. to . o ;noma th/j po ,lewj tou/ qeou/ mou( th/j kainh/j VIerousalh,m h` katabai,nousa evk tou/ ouvranou/ avpo . tou/ qeou/ mou( kai. to . o ;noma, mou to . kaino ,nÅ 3:13 o ` e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to . pneu/ma le,gei tai/j evkklhsi,aijÅ 3:14 Kai. tw /| avgge,lw | th/j evn Laodikei,a| evkklhsi,aj gra,yon\ Ta,de le,gei o` VAmh,n( o` ma,rtuj o ` pisto .j kai. avlhqino ,j( h` avrch. th/j kti,sewj tou/ qeou/\ 3:15 Oi=da, sou ta. e;rga o [ti ou;te yucro .j ei= ou;te zesto ,jÅ o ;felon yucro .j h=j h' zesto ,jÅ 3:16 ou[twj o [ti cliaro .j ei= kai. ou;te zesto .j ou;te yucro ,j( me,llw se evme,sai evk tou/ sto ,mato ,j mouÅ 3:17 o [ti le,geij o [ti Plou,sio ,j eivmi kai. peplou,thka kai. ouvde.n crei,an e;cw( kai. ouvk oi=daj o [ti su. ei= o ` talai,pwroj kai. evleeino .j kai. ptwco .j kai. tuflo .j kai. gumno ,j( 3:18 sumbouleu,w soi avgora,sai parV evmou/ crusi,on pepurwme,non evk puro .j i[na plouth,sh| j( kai. i`ma,tia leuka. i[na periba,lh| kai. mh. fanerwqh/| h` aivscu,nh th/j gumno ,thto ,j sou( kai. kollÎoÐu,rion evgcri/sai tou.j ovfqalmou,j sou i[na ble,ph|jÅ 3:19 evgw . o[souj eva.n filw / evle,gcw kai. paideu,w\ zh,leue ou=n kai. metano ,hsonÅ 3:20 ivdou. e[sthka evpi. th.n qu,ran kai. krou,w\ eva,n tij avkou,sh| th/j fwnh/j mou kai. avnoi,xh| th.n qu,ran( Îkai.Ð eivseleu,somai pro .j auvto .n kai. deipnh,sw metV auvtou/ kai. auvto .j metV evmou/Å 3:21 o ` nikw /n dw ,sw auvtw /| kaqi,sai metV evmou/ evn tw /| qro ,nw | mou( w `j kavgw . evni,khsa kai. evka,qisa meta. tou/ patro ,j mou evn tw /| qro ,nw | auvtou/Å 3:22 o ` e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to . pneu/ma le,gei tai/j evkklhsi,aijÅ 4:1 Meta. tau/ta ei=don( kai. ivdou. qu,ra hvnew |gme,nh evn tw /| ouvranw /|( kai. h` fwnh. h` prw ,th h]n h;kousa w `j sa,lpiggoj lalou,shj metV evmou/ le,gwn( VAna,ba w -de( kai. dei,xw soi a] dei/ gene,sqai meta. tau/taÅ 4:2 euvqe,wj evgeno ,mhn evn pneu,mati( kai. ivdou. qro ,noj e;keito evn tw /| ouvranw /|( kai. evpi. to .n qro ,non kaqh,menoj( 4:3 kai. o ` kaqh,menoj o [moioj o `ra,sei li,qw | iva,spidi kai. sardi,w |( kai. i=rij kuklo ,qen tou/ qro ,nou o [moioj o `ra,sei smaragdi,nw |Å 4:4 kai. kuklo ,qen tou/ qro ,nou qro ,nouj ei;kosi te,ssarej( kai. evpi. tou.j qro ,nouj ei;kosi te,ssaraj presbute,rouj kaqhme,nouj peribeblhme,nouj evn i`mati,oij leukoi/j kai. evpi. ta.j kefala.j auvtw /n stefa,nouj crusou/jÅ 4:5 kai. evk tou/ qro ,nou evkporeu,ontai avstrapai. kai. fwnai. kai. brontai,( kai. e`pta. lampa,dej puro .j kaio ,menai evnw ,pion tou/ qro ,nou( a[ eivsin ta. e`pta. pneu,mata tou/ qeou/( 4:6 kai. evnw ,pion tou/ qro ,nou w `j qa,lassa u`ali,nh o `moi,a krusta,llw |Å Kai. evn me,sw | tou/ qro ,nou kai. ku,klw | tou/ qro ,nou te,ssara zw /|a ge,monta o vfqalmw /n e;mprosqen kai. o ;pisqenÅ 4:7 kai. to . zw /|on to . prw /ton o[moion le,onti kai. to . deu,teron zw /|on o[moion mo ,scw | kai. to . tri,ton zw /|on e;cwn to . pro ,swpon w`j avnqrw ,pou kai. to . te,tarton zw /|on o [moion avetw /| petome,nw |Å 4:8 kai. ta. te,ssara zw /|a( e]n kaqV e]n auvtw /n e;cwn avna. pte,rugaj e[x( kuklo ,qen kai. e;swqen ge,mousin o vfqalmw /n( kai. avna,pausin ouvk e;cousin h`me,raj kai. nukto .j le,gontej( {Agioj a[gioj a[gioj ku,rioj o ` qeo .j o` pantokra,twr( o` h=n kai. o ` w 'n kai. o ` evrco ,menojÅ 4:9 kai. o [tan dw ,sousin ta. zw /|a do ,xan kai. timh.n kai. euvcaristi,an tw /| kaqhme,nw | evpi. tw /| qro ,nw | tw /| zw /nti eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwn( 4:10 pesou/ntai oi` ei;kosi te,ssarej presbu,teroi evnw ,pion tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro ,nou kai. proskunh,sousin tw /| zw /nti eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwn kai. balou/sin tou.j stefa,nouj auvtw /n evnw ,pion tou/ qro ,nou le,gontej( 4:11 :Axioj ei=( o ` ku,rioj kai. o ` qeo .j h`mw /n( labei/n th.n do ,xan kai. th.n timh.n kai. th.n du,namin( o [ti su. e;ktisaj ta. pa,nta kai. dia. to . qe,lhma, sou h=san kai. evkti,sqhsanÅ 5:1 Kai. ei=don evpi. th.n dexia.n tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro ,nou bibli,on gegramme,non e;swqen kai. o ;pisqen katesfragisme,non sfragi/sin e`pta,Å 5:2 kai. ei=don a;ggelon ivscuro .n khru,ssonta evn fwnh/| mega,lh|( Ti,j a;xioj avnoi/xai to . bibli,on kai. lu/sai ta.j sfragi/daj auvtou/È 5:3 kai. ouvdei.j evdu,nato evn tw /| ouvranw /| ouvde. evpi. th/j gh/j ouvde. u`poka,tw th/j gh/j avnoi/xai to . bibli,on ou;te ble,pein auvto ,Å 5:4 kai. e;klaion polu.( o [ti ouvdei.j a;xioj eu`re,qh avnoi/xai to . bibli,on ou;te ble,pein auvto ,Å 5:5 kai. ei-j evk tw /n presbute,rwn le,gei moi( Mh. klai/e( ivdou. evni,khsen o` le,wn o ` evk th/j fulh/j VIou,da( h` r `i,za Daui,d( avnoi/xai to . bibli,on kai. ta.j e`pta. sfragi/daj auvtou/Å 5:6 Kai. ei=don evn me,sw | tou/ qro ,nou kai. tw /n tessa,rwn zw ,|wn kai. evn me,sw | tw /n presbute,rwn avrni,on e`sthko .j w `j evsfagme,non e;cwn ke,rata e`pta. kai. o vfqalmou.j e`pta, oi[ eivsin ta. Îe`pta.Ð pneu,mata tou/ qeou/ avpestalme,noi eivj pa/san th.n gh/nÅ 5:7 kai. h=lqen kai. ei;lhfen evk th/j dexia/j tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro ,nouÅ 5:8 kai. o [te e;laben to . bibli,on( ta. te,ssara zw /|a kai. oi` ei;kosi te,ssarej presbu,teroi e;pesan evnw ,pion tou/ avrni,ou e;contej e[kastoj kiqa,ran kai. fia,laj crusa/j gemou,saj qumiama,twn( ai[ eivsin ai` proseucai. tw /n a`gi,wn( 5:9 kai. a;|dousin w v|dh.n kainh.n le,gontej( :Axioj ei= labei/n to . bibli,on kai. avnoi/xai ta.j sfragi/daj auvtou/( o [ti evsfa,ghj kai. hvgo ,rasaj tw /| qew /| evn tw /| ai[mati, sou evk pa,shj fulh/j kai. glw ,sshj kai. laou/ kai. e;qnouj 5:10 kai. evpoi,hsaj auvtou.j tw /| qew /| h`mw /n basilei,an kai. i`erei/j( kai. basileu,sousin evpi. th/j gh/jÅ 5:11 Kai. ei=don( kai. h;kousa fwnh.n avgge,lwn pollw /n ku,klw | tou/ qro ,nou kai. tw /n zw ,|wn kai. tw /n presbute,rwn( kai. h=n o ` avriqmo .j auvtw /n muria,dej muria,dwn kai. cilia,dej cilia,dwn 5:12 le,gontej fwnh/| mega,lh|( :Axio ,n evstin to . avrni,on to . evsfagme,non labei/n th.n du,namin kai. plou/ton kai. sofi,an kai. ivscu.n kai. timh.n kai. do ,xan kai. euvlogi,anÅ 5:13 kai. pa/n kti,sma o ] evn tw /| ouvranw /| kai. evpi. th/j gh/j kai. u`poka,tw th/j gh/j kai. evpi. th/j qala,sshj kai. ta. evn auvtoi/j pa,nta h;kousa le,gontaj( Tw /| kaqhme,nw | evpi. tw /| qro ,nw | kai. tw /| avrni,w | h` euvlogi,a kai. h` timh. kai. h` do ,xa kai. to . kra,toj eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwnÅ 5:14 kai. ta. te,ssara zw /|a e;legon( VAmh,nÅ kai. oi` presbu,teroi e;pesan kai. proseku,nhsanÅ 6:1 Kai. ei=don o [te h;noixen to . avrni,on mi,an evk tw /n e`pta. sfragi,dwn( kai. h;kousa e`no .j evk tw /n tessa,rwn zw ,|wn le,gontoj w `j fwnh. bronth/j( :ErcouÅ 6:2 kai. ei=don( kai. ivdou. i[ppoj leuko ,j( kai. o ` kaqh,menoj evpV auvto .n e;cwn to ,xon kai. evdo ,qh auvtw /| ste,fanoj kai. evxh/lqen nikw /n kai. i[na nikh,sh|Å 6:3 Kai. o [te h;noixen th.n sfragi/da th.n deute,ran( h;kousa tou/ deute,rou zw ,|ou le,gontoj( :ErcouÅ 6:4 kai. evxh/lqen a;lloj i[ppoj purro ,j( kai. tw /| kaqhme,nw | evpV auvto .n evdo ,qh auvtw /| labei/n th.n eivrh,nhn evk th/j gh/j kai. i[na avllh,louj sfa,xousin kai. evdo ,qh auvtw /| ma,caira mega,lhÅ 6:5 Kai. o [te h;noixen th.n sfragi/da th.n tri,thn( h;kousa tou/ tri,tou zw ,|ou le,gontoj( :ErcouÅ kai. ei=don( kai. ivdou. i[ppoj me,laj( kai. o ` kaqh,menoj evpV auvto .n e;cwn zugo .n evn th/| ceiri. auvtou/Å 6:6 kai. h;kousa w `j fwnh.n evn me,sw | tw /n tessa,rwn zw ,|wn le,gousan( Coi/nix si,tou dhnari,ou kai. trei/j coi,nikej kriqw /n dhnari,ou( kai. to . e;laion kai. to .n oi=non mh. avdikh,sh|jÅ 6:7 Kai. o [te h;noixen th.n sfragi/da th.n teta,rthn( h;kousa fwnh.n tou/ teta,rtou zw ,|ou le,gontoj( :ErcouÅ 6:8 kai. ei=don( kai. ivdou. i[ppoj clwro ,j( kai. o ` kaqh,menoj evpa,nw auvtou/ o ;noma auvtw /| Îo `Ð Qa,natoj( kai. o ` a[|dhj hvkolou,qei metV auvtou/ kai. evdo ,qh auvtoi/j evxousi,a evpi. to . te,tarton th/j gh/j avpoktei/nai evn r`omfai,a| kai. evn limw /| kai. evn qana,tw | kai. u`po . tw /n qhri,wn th/j gh/jÅ 6:9 Kai. o [te h;noixen th.n pe,mpthn sfragi/da( ei=don u`poka,tw tou/ qusiasthri,ou ta.j yuca.j tw /n evsfagme,nwn dia. to .n lo ,gon tou/ qeou/ kai. dia. th.n marturi,an h]n ei=conÅ 6:10 kai. e;kraxan fwnh/| mega,lh| le,gontej( {Ewj po ,te( o ` despo ,thj o ` a[gioj kai. avlhqino ,j( ouv kri,neij kai. evkdikei/j to . ai-ma h`mw /n evk tw /n katoikou,ntwn evpi. th/j gh/jÈ 6:11 kai. evdo ,qh auvtoi/j e`ka,stw | stolh. leukh, kai. evrre,qh auvtoi/j i[na avnapau,sontai e;ti cro ,non mikro ,n( e[wj plhrwqw /sin kai. oi` su,ndouloi auvtw /n kai. oi` avdelfoi. auvtw /n oi` me,llontej avpokte,nnesqai w `j kai. auvtoi,Å 6:12 Kai. ei=don o [te h;noixen th.n sfragi/da th.n e[kthn( kai. seismo .j me,gaj evge,neto kai. o ` h[lioj evge,neto me,laj w`j sa,kkoj tri,cinoj kai. h` selh,nh o[lh evge,neto w `j ai-ma 6:13 kai. oi` avste,rej tou/ ouvranou/ e;pesan eivj th.n gh/n( w `j sukh/ ba,llei tou.j ovlu,nqouj auvth/j u`po . avne,mou mega,lou seiome,nh( 6:14 kai. o ` ouvrano .j avpecwri,sqh w `j bibli,on e`lisso ,menon kai. pa/n o ;roj kai. nh/soj evk tw /n to ,pwn auvtw /n evkinh,qhsanÅ 6:15 kai. oi` basilei/j th/j gh/j kai. oi` megista/nej kai. oi` cili,arcoi kai. oi` plou,sioi kai. oi` ivscuroi. kai. pa/j dou/loj kai. evleu,qeroj e;kruyan e`autou.j eivj ta. sph,laia kai. eivj ta.j pe,traj tw /n o vre,wn 6:16 kai. le,gousin toi/j o ;resin kai. tai/j pe,traij( Pe,sete evfV h`ma/j kai. kru,yate h`ma/j avpo . prosw ,pou tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro ,nou kai. avpo . th/j o vrgh/j tou/ avrni,ou( 6:17 o [ti h=lqen h` h`me,ra h` mega,lh th/j o vrgh/j auvtw /n( kai. ti,j du,natai staqh/naiÈ 7:1 Meta. tou/to ei=don te,ssaraj avgge,louj e`stw /taj evpi. ta.j te,ssaraj gwni,aj th/j gh/j( kratou/ntaj tou.j te,ssaraj avne,mouj th/j gh/j i[na mh. pne,h| a;nemoj evpi. th/j gh/j mh,te evpi. th/j qala,sshj mh,te evpi. pa/n de,ndronÅ 7:2 kai. ei=don a;llon a;ggelon avnabai,nonta avpo . avnatolh/j h`li,ou e;conta sfragi/da qeou/ zw /ntoj( kai. e;kraxen fwnh/| mega,lh| toi/j te,ssarsin avgge,loij oi-j evdo ,qh auvtoi/j avdikh/sai th.n gh/n kai. th.n qa,lassan 7:3 le,gwn( Mh. avdikh,shte th.n gh/n mh,te th.n qa,lassan mh,te ta. de,ndra( a;cri sfragi,swmen tou.j dou,louj tou/ qeou/ h`mw /n evpi. tw /n metw ,pwn auvtw /nÅ 7:4 kai. h;kousa to .n avriqmo .n tw /n evsfragisme,nwn( e`kato .n tessera,konta te,ssarej cilia,dej( evsfragisme,noi evk pa,shj fulh/j ui`w /n VIsrah,l\ 7:5 evk fulh/j VIou,da dw ,deka cilia,dej evsfragisme,noi( evk fulh/j ~Roubh.n dw ,deka cilia,dej( evk fulh/j Ga.d dw ,deka cilia,dej( 7:6 evk fulh/j VAsh.r dw ,deka cilia,dej( evk fulh/j Nefqali.m dw ,deka cilia,dej( evk fulh/j Manassh/ dw ,deka cilia,dej( 7:7 evk fulh/j Sumew .n dw ,deka cilia,dej( evk fulh/j Leui. dw ,deka cilia,dej( evk fulh/j VIssaca.r dw ,deka cilia,dej( 7:8 evk fulh/j Zaboulw .n dw ,deka cilia,dej( evk fulh/j VIwsh.f dw ,deka cilia,dej( evk fulh/j Beniami.n dw ,deka cilia,dej evsfragisme,noiÅ 7:9 Meta. tau/ta ei=don( kai. ivdou. o ;cloj polu,j( o ]n avriqmh/sai auvto .n ouvdei.j evdu,nato( evk panto .j e;qnouj kai. fulw /n kai. law /n kai. glwssw /n e`stw /tej evnw ,pion tou/ qro ,nou kai. evnw ,pion tou/ avrni,ou peribeblhme,nouj stola.j leuka,j kai. foi,nikej evn tai/j cersi.n auvtw /n( 7:10 kai. kra,zousin fwnh/| mega,lh| le,gontej( ~H swthri,a tw /| qew /| h`mw /n tw /| kaqhme,nw | evpi. tw /| qro ,nw | kai. tw /| avrni,w |Å 7:11 kai. pa,ntej oi` a;ggeloi ei`sth,keisan ku,klw | tou/ qro ,nou kai. tw /n presbute,rwn kai. tw /n tessa,rwn zw ,|wn kai. e;pesan evnw ,pion tou/ qro ,nou evpi. ta. pro ,swpa auvtw /n kai. proseku,nhsan tw /| qew /| 7:12 le,gontej( VAmh,n( h` euvlogi,a kai. h` do ,xa kai. h` sofi,a kai. h` euvcaristi,a kai. h` timh. kai. h` du,namij kai. h` ivscu.j tw /| qew /| h`mw /n eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwn\ avmh,nÅ 7:13 Kai. avpekri,qh ei-j evk tw /n presbute,rwn le,gwn moi( Ou-toi oi` peribeblhme,noi ta.j stola.j ta.j leuka.j ti,nej eivsi.n kai. po ,qen h=lqonÈ 7:14 kai. ei;rhka auvtw /|( Ku,rie, mou( su. oi=dajÅ kai. ei=pe,n moi( Ou-toi, eivsin oi` evrco ,menoi evk th/j qli,yewj th/j mega,lhj kai. e;plunan ta.j stola.j auvtw /n kai. evleu,kanan auvta.j evn tw /| ai[mati tou/ avrni,ouÅ 7:15 dia. tou/to , eivsin evnw ,pion tou/ qro ,nou tou/ qeou/ kai. latreu,ousin auvtw /| h`me,raj kai. nukto .j evn tw /| naw /| auvtou/( kai. o ` kaqh,menoj evpi. tou/ qro ,nou skhnw ,sei evpV auvtou,jÅ 7:16 ouv peina,sousin e;ti ouvde. diyh,sousin e;ti ouvde. mh. pe,sh| evpV auvtou.j o ` h[lioj ouvde. pa/n kau/ma( 7:17 o [ti to . avrni,on to . avna. me,son tou/ qro ,nou poimanei/ auvtou,j kai. o `dhgh,sei auvtou.j evpi. zwh/j phga.j u`da,twn( kai. evxalei,yei o ` qeo .j pa/n da,kruon evk tw /n o vfqalmw /n auvtw /nÅ 8:1 Kai. o [tan h;noixen th.n sfragi/da th.n e`bdo ,mhn( evge,neto sigh. evn tw /| ouvranw /| w `j h`miw ,rionÅ 8:2 kai. ei=don tou.j e`pta. avgge,louj oi] evnw ,pion tou/ qeou/ e`sth,kasin( kai. evdo ,qhsan auvtoi/j e`pta. sa,lpiggejÅ 8:3 Kai. a;lloj a;ggeloj h=lqen kai. evsta,qh evpi. tou/ qusiasthri,ou e;cwn libanwto .n crusou/n( kai. evdo ,qh auvtw /| qumia,mata polla.( i[na dw ,sei tai/j proseucai/j tw /n a`gi,wn pa,ntwn evpi. to . qusiasth,rion to . crusou/n to . evnw ,pion tou/ qro ,nouÅ 8:4 kai. avne,bh o ` kapno .j tw /n qumiama,twn tai/j proseucai/j tw /n a`gi,wn evk ceiro .j tou/ avgge,lou evnw ,pion tou/ qeou/Å 8:5 kai. ei;lhfen o ` a;ggeloj to .n libanwto ,n kai. evge,misen auvto .n evk tou/ puro .j tou/ qusiasthri,ou kai. e;balen eivj th.n gh/n( kai. evge,nonto brontai. kai. fwnai. kai. avstrapai. kai. seismo ,jÅ 8:6 Kai. oi` e`pta. a;ggeloi oi` e;contej ta.j e`pta. sa,lpiggaj h`toi,masan auvtou.j i[na salpi,swsinÅ 8:7 Kai. o ` prw /toj evsa,lpisen\ kai. evge,neto ca,laza kai. pu/r memigme,na evn ai[mati kai. evblh,qh eivj th.n gh/n( kai. to . tri,ton th/j gh/j kateka,h kai. to . tri,ton tw /n de,ndrwn kateka,h kai. pa/j co ,rtoj clwro .j kateka,hÅ 8:8 Kai. o ` deu,teroj a;ggeloj evsa,lpisen\ kai. w `j o ;roj me,ga puri. kaio ,menon evblh,qh eivj th.n qa,lassan( kai. evge,neto to . tri,ton th/j qala,sshj ai-ma 8:9 kai. avpe,qanen to . tri,ton tw /n ktisma,twn tw /n evn th/| qala,ssh| ta. e;conta yuca,j kai. to . tri,ton tw /n ploi,wn diefqa,rhsanÅ 8:10 Kai. o ` tri,toj a;ggeloj evsa,lpisen\ kai. e;pesen evk tou/ ouvranou/ avsth.r me,gaj kaio ,menoj w `j lampa,j kai. e;pesen evpi. to . tri,ton tw /n potamw /n kai. evpi. ta.j phga.j tw /n u`da,twn( 8:11 kai. to . o ;noma tou/ avste,roj le,getai o ` :Ayinqoj( kai. evge,neto to . tri,ton tw /n u`da,twn eivj a;yinqon kai. polloi. tw /n avnqrw ,pwn avpe,qanon evk tw /n u`da,twn o [ti evpikra,nqhsanÅ 8:12 Kai. o ` te,tartoj a;ggeloj evsa,lpisen\ kai. evplh,gh to . tri,ton tou/ h`li,ou kai. to . tri,ton th/j selh,nhj kai. to . tri,ton tw /n avste,rwn( i[na skotisqh/| to . tri,ton auvtw /n kai. h` h`me,ra mh. fa,nh| to . tri,ton auvth/j kai. h` nu.x o `moi,wjÅ 8:13 Kai. ei=don( kai. h;kousa e`no .j avetou/ petome,nou evn mesouranh,mati le,gontoj fwnh/| mega,lh|( Ouvai. ouvai. ouvai. tou.j katoikou/ntaj evpi. th/j gh/j evk tw /n loipw /n fwnw /n th/j sa,lpiggoj tw /n triw /n avgge,lwn tw /n mello ,ntwn salpi,zeinÅ 9:1 Kai. o ` pe,mptoj a;ggeloj evsa,lpisen\ kai. ei=don avste,ra evk tou/ ouvranou/ peptwko ,ta eivj th.n gh/n( kai. evdo ,qh auvtw /| h` klei.j tou/ fre,atoj th/j avbu,ssou 9:2 kai. h;noixen to . fre,ar th/j avbu,ssou( kai. avne,bh kapno .j evk tou/ fre,atoj w`j kapno .j kami,nou mega,lhj( kai. evskotw ,qh o ` h[lioj kai. o` avh.r evk tou/ kapnou/ tou/ fre,atojÅ 9:3 kai. evk tou/ kapnou/ evxh/lqon avkri,dej eivj th.n gh/n( kai. evdo ,qh auvtai/j evxousi,a w `j e;cousin evxousi,an oi` skorpi,oi th/j gh/jÅ 9:4 kai. evrre,qh auvtai/j i[na mh. avdikh,sousin to .n co ,rton th/j gh/j ouvde. pa/n clwro .n ouvde. pa/n de,ndron( eiv mh. tou.j avnqrw ,pouj oi[tinej ouvk e;cousi th.n sfragi/da tou/ qeou/ evpi. tw /n metw ,pwnÅ 9:5 kai. evdo ,qh auvtoi/j i[na mh. avpoktei,nwsin auvtou,j( avllV i[na basanisqh,sontai mh/naj pe,nte( kai. o ` basanismo .j auvtw /n w`j basanismo .j skorpi,ou o[tan pai,sh| a;nqrwponÅ 9:6 kai. evn tai/j h`me,raij evkei,naij zhth,sousin oi` a;nqrwpoi to .n qa,naton kai. ouv mh. eu`rh,sousin auvto ,n( kai. evpiqumh,sousin avpoqanei/n kai. feu,gei o ` qa,natoj avpV auvtw /nÅ 9:7 Kai. ta. o `moiw ,mata tw /n avkri,dwn o [moia i[ppoij h`toimasme,noij eivj po ,lemon( kai. evpi. ta.j kefala.j auvtw /n w `j ste,fanoi o [moioi crusw /|( kai. ta. pro ,swpa auvtw /n w `j pro ,swpa avnqrw ,pwn( 9:8 kai. ei=con tri,caj w `j tri,caj gunaikw /n( kai. oi` o vdo ,ntej auvtw /n w `j leo ,ntwn h=san( 9:9 kai. ei=con qw ,rakaj w`j qw ,rakaj sidhrou/j( kai. h` fwnh. tw /n pteru,gwn auvtw /n w `j fwnh. a`rma,twn i[ppwn pollw /n treco ,ntwn eivj po ,lemon( 9:10 kai. e;cousin ouvra.j o `moi,aj skorpi,oij kai. ke,ntra( kai. evn tai/j ouvrai/j auvtw /n h` evxousi,a auvtw /n avdikh/sai tou.j avnqrw ,pouj mh/naj pe,nte( 9:11 e;cousin evpV auvtw /n basile,a to .n a;ggelon th/j avbu,ssou( o ;noma auvtw /| ~Ebrai?sti. VAbaddw .n( kai. evn th/| ~Ellhnikh/| o ;noma e;cei VApollu,wnÅ 9:12 ~H ouvai. h` mi,a avph/lqen\ ivdou. e;rcetai e;ti du,o ouvai. meta. tau/taÅ 9:13 Kai. o ` e[ktoj a;ggeloj evsa,lpisen\ kai. h;kousa fwnh.n mi,an evk tw /n Îtessa,rwnÐ kera,twn tou/ qusiasthri,ou tou/ crusou/ tou/ evnw ,pion tou/ qeou/( 9:14 le,gonta tw /| e[ktw | avgge,lw |( o ` e;cwn th.n sa,lpigga( Lu/son tou.j te,ssaraj avgge,louj tou.j dedeme,nouj evpi. tw /| potamw /| tw /| mega,lw | Euvfra,th|Å 9:15 kai. evlu,qhsan oi` te,ssarej a;ggeloi oi` h`toimasme,noi eivj th.n w[ran kai. h`me,ran kai. mh/na kai. evniauto ,n( i[na avpoktei,nwsin to . tri,ton tw /n avnqrw ,pwnÅ 9:16 kai. o ` avriqmo .j tw /n strateuma,twn tou/ i`ppikou/ dismuria,dej muria,dwn( h;kousa to .n avriqmo .n auvtw /nÅ 9:17 kai. ou[twj ei=don tou.j i[ppouj evn th/| o `ra,sei kai. tou.j kaqhme,nouj evpV auvtw /n( e;contaj qw ,rakaj puri,nouj kai. u`akinqi,nouj kai. qeiw ,deij( kai. ai` kefalai. tw /n i[ppwn w `j kefalai. leo ,ntwn( kai. evk tw /n stoma,twn auvtw /n evkporeu,etai pu/r kai. kapno .j kai. qei/onÅ 9:18 avpo . tw /n triw /n plhgw /n tou,twn avpekta,nqhsan to . tri,ton tw /n avnqrw ,pwn( evk tou/ puro .j kai. tou/ kapnou/ kai. tou/ qei,ou tou/ evkporeuome,nou evk tw /n stoma,twn auvtw /nÅ 9:19 h` ga.r evxousi,a tw /n i[ppwn evn tw /| sto ,mati auvtw /n evstin kai. evn tai/j ouvrai/j auvtw /n( ai` ga.r ouvrai. auvtw /n o [moiai o;fesin( e;cousai kefala,j kai. evn auvtai/j avdikou/sinÅ 9:20 Kai. oi` loipoi. tw /n avnqrw ,pwn( oi] ouvk avpekta,nqhsan evn tai/j plhgai/j tau,taij( ouvde. meteno ,hsan evk tw /n e;rgwn tw /n ceirw /n auvtw /n( i[na mh. proskunh,sousin ta. daimo ,nia kai. ta. ei;dwla ta. crusa/ kai. ta. avrgura/ kai. ta. calka/ kai. ta. li,qina kai. ta. xu,lina( a] ou;te ble,pein du,nantai ou;te avkou,ein ou;te peripatei/n( 9:21 kai. ouv meteno ,hsan evk tw /n fo ,nwn auvtw /n ou;te evk tw /n farma,kwn auvtw /n ou;te evk th/j pornei,aj auvtw /n ou;te evk tw /n klemma,twn auvtw /nÅ 10:1 Kai. ei=don a;llon a;ggelon ivscuro .n katabai,nonta evk tou/ ouvranou/ peribeblhme,non nefe,lhn( kai. h` i=rij evpi. th/j kefalh/j auvtou/ kai. to . pro ,swpon auvtou/ w `j o ` h[lioj kai. oi` po ,dej auvtou/ w`j stu/loi puro ,j( 10:2 kai. e;cwn evn th/| ceiri. auvtou/ biblari,dion hvnew |gme,nonÅ kai. e;qhken to .n po ,da auvtou/ to .n dexio .n evpi. th/j qala,sshj( to .n de. euvw ,numon evpi. th/j gh/j( 10:3 kai. e;kraxen fwnh/| mega,lh| w [sper le,wn muka/taiÅ kai. o [te e;kraxen( evla,lhsan ai` e`pta. brontai. ta.j e`autw /n fwna,jÅ 10:4 kai. o [te evla,lhsan ai` e`pta. brontai,( h;mellon gra,fein( kai. h;kousa fwnh.n evk tou/ ouvranou/ le,gousan( Sfra,gison a] evla,lhsan ai` e`pta. brontai,( kai. mh. auvta. gra,yh|jÅ 10:5 Kai. o ` a;ggeloj( o ]n ei=don e`stw /ta evpi. th/j qala,sshj kai. evpi. th/j gh/j( h=ren th.n cei/ra auvtou/ th.n dexia.n eivj to .n ouvrano .n 10:6 kai. w ;mosen evn tw /| zw /nti eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwn( o]j e;ktisen to .n ouvrano .n kai. ta. evn auvtw /| kai. th.n gh/n kai. ta. evn auvth/| kai. th.n qa,lassan kai. ta. evn auvth/|( o [ti cro ,noj ouvke,ti e;stai( 10:7 avllV evn tai/j h`me,raij th/j fwnh/j tou/ e`bdo ,mou avgge,lou( o [tan me,llh| salpi,zein( kai. evtele,sqh to . musth,rion tou/ qeou/( w `j euvhgge,lisen tou.j e`autou/ dou,louj tou.j profh,tajÅ 10:8 Kai. h` fwnh. h]n h;kousa evk tou/ ouvranou/ pa,lin lalou/san metV evmou/ kai. le,gousan( {Upage la,be to . bibli,on to . hvnew |gme,non evn th/| ceiri. tou/ avgge,lou tou/ e`stw /toj evpi. th/j qala,sshj kai. evpi. th/j gh/jÅ 10:9 kai. avph/lqa pro .j to .n a;ggelon le,gwn auvtw /| dou/nai, moi to . biblari,dionÅ kai. le,gei moi( La,be kai. kata,fage auvto ,( kai. pikranei/ sou th.n koili,an( avllV evn tw /| sto ,mati, sou e;stai gluku. w `j me,liÅ 10:10 kai. e;labon to . biblari,dion evk th/j ceiro .j tou/ avgge,lou kai. kate,fagon auvto ,( kai. h=n evn tw /| sto ,mati, mou w`j me,li gluku, kai. o [te e;fagon auvto ,( evpikra,nqh h` koili,a mouÅ 10:11 kai. le,gousi,n moi( Dei/ se pa,lin profhteu/sai evpi. laoi/j kai. e;qnesin kai. glw ,ssaij kai. basileu/sin polloi/jÅ 11:1 Kai. evdo ,qh moi ka,lamoj o [moioj r`a,bdw |( le,gwn( :Egeire kai. me,trhson to .n nao .n tou/ qeou/ kai. to . qusiasth,rion kai. tou.j proskunou/ntaj evn auvtw /|Å 11:2 kai. th.n auvlh.n th.n e;xwqen tou/ naou/ e;kbale e;xwqen kai. mh. auvth.n metrh,sh|j( o [ti evdo ,qh toi/j e;qnesin( kai. th.n po ,lin th.n a`gi,an path,sousin mh/naj tessera,konta Îkai.Ð du,oÅ 11:3 kai. dw ,sw toi/j dusi.n ma,rtusi,n mou kai. profhteu,sousin h`me,raj cili,aj diakosi,aj e`xh,konta peribeblhme,noi sa,kkoujÅ 11:4 ou-toi, eivsin ai` du,o evlai/ai kai. ai` du,o lucni,ai ai` evnw ,pion tou/ kuri,ou th/j gh/j e`stw /tejÅ 11:5 kai. ei; tij auvtou.j qe,lei avdikh/sai pu/r evkporeu,etai evk tou/ sto ,matoj auvtw /n kai. katesqi,ei tou.j evcqrou.j auvtw /n\ kai. ei; tij qelh,sh| auvtou.j avdikh/sai( ou[twj dei/ auvto .n avpoktanqh/naiÅ 11:6 ou-toi e;cousin th.n evxousi,an klei/sai to .n ouvrano ,n( i[na mh. u`eto .j bre,ch| ta.j h`me,raj th/j profhtei,aj auvtw /n( kai. evxousi,an e;cousin evpi. tw /n u`da,twn stre,fein auvta. eivj ai-ma kai. pata,xai th.n gh/n evn pa,sh| plhgh/| o `sa,kij eva.n qelh,swsinÅ 11:7 kai. o [tan tele,swsin th.n marturi,an auvtw /n( to . qhri,on to . avnabai/non evk th/j avbu,ssou poih,sei metV auvtw /n po ,lemon kai. nikh,sei auvtou.j kai. avpoktenei/ auvtou,jÅ 11:8 kai. to . ptw /ma auvtw /n evpi. th/j platei,aj th/j po ,lewj th/j mega,lhj( h[tij kalei/tai pneumatikw /j So ,doma kai. Ai;guptoj( o [pou kai. o` ku,rioj auvtw /n evstaurw ,qhÅ 11:9 kai. ble,pousin evk tw /n law /n kai. fulw /n kai. glwssw /n kai. evqnw /n to . ptw /ma auvtw /n h`me,raj trei/j kai. h[misu kai. ta. ptw ,mata auvtw /n ouvk avfi,ousin teqh/nai eivj mnh/maÅ 11:10 kai. oi` katoikou/ntej evpi. th/j gh/j cai,rousin evpV auvtoi/j kai. euvfrai,nontai kai. dw /ra pe,myousin avllh,loij( o [ti ou-toi oi` du,o profh/tai evbasa,nisan tou.j katoikou/ntaj evpi. th/j gh/jÅ 11:11 kai. meta. ta.j trei/j h`me,raj kai. h[misu pneu/ma zwh/j evk tou/ qeou/ eivsh/lqen evn auvtoi/j( kai. e;sthsan evpi. tou.j po ,daj auvtw /n( kai. fo ,boj me,gaj evpe,pesen evpi. tou.j qewrou/ntaj auvtou,jÅ 11:12 kai. h;kousan fwnh/j mega,lhj evk tou/ ouvranou/ legou,shj auvtoi/j( VAna,bate w -deÅ kai. avne,bhsan eivj to .n ouvrano .n evn th/| nefe,lh|( kai. evqew ,rhsan auvtou.j oi` evcqroi. auvtw /nÅ 11:13 Kai. evn evkei,nh| th/| w [ra| evge,neto seismo .j me,gaj kai. to . de,katon th/j po ,lewj e;pesen kai. avpekta,nqhsan evn tw /| seismw /| ovno ,mata avnqrw ,pwn cilia,dej e`pta, kai. oi` loipoi. e;mfoboi evge,nonto kai. e;dwkan do ,xan tw /| qew /| tou/ ouvranou/Å 11:14 ~H ouvai. h` deute,ra avph/lqen\ ivdou. h` ouvai. h` tri,th e;rcetai tacu,Å 11:15 Kai. o ` e[bdomoj a;ggeloj evsa,lpisen\ kai. evge,nonto fwnai. mega,lai evn tw /| ouvranw /| le,gontej( VEge,neto h` basilei,a tou/ ko ,smou tou/ kuri,ou h`mw /n kai. tou/ Cristou/ auvtou/( kai. basileu,sei eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwnÅ 11:16 kai. oi` ei;kosi te,ssarej presbu,teroi Îoi`Ð evnw ,pion tou/ qeou/ kaqh,menoi evpi. tou.j qro ,nouj auvtw /n e;pesan evpi. ta. pro ,swpa auvtw /n kai. proseku,nhsan tw /| qew /| 11:17 le,gontej( Euvcaristou/me,n soi( ku,rie o ` qeo .j o ` pantokra,twr( o ` w 'n kai. o ` h=n( o [ti ei;lhfaj th.n du,nami,n sou th.n mega,lhn kai. evbasi,leusajÅ 11:18 kai. ta. e;qnh w vrgi,sqhsan( kai. h=lqen h` ovrgh, sou kai. o ` kairo .j tw /n nekrw /n kriqh/nai kai. dou/nai to .n misqo .n toi/j dou,loij sou toi/j profh,taij kai. toi/j a`gi,oij kai. toi/j foboume,noij to . o ;noma, sou( tou.j mikrou.j kai. tou.j mega,louj( kai. diafqei/rai tou.j diafqei,rontaj th.n gh/nÅ 11:19 kai. hvnoi,gh o ` nao .j tou/ qeou/ o ` evn tw /| ouvranw /| kai. w ;fqh h` kibwto .j th/j diaqh,khj auvtou/ evn tw /| naw /| auvtou/( kai. evge,nonto avstrapai. kai. fwnai. kai. brontai. kai. seismo .j kai. ca,laza mega,lhÅ 12:1 Kai. shmei/on me,ga w ;fqh evn tw /| ouvranw /|( gunh. peribeblhme,nh to .n h[lion( kai. h` selh,nh u`poka,tw tw /n podw /n auvth/j kai. evpi. th/j kefalh/j auvth/j ste,fanoj avste,rwn dw ,deka( 12:2 kai. evn gastri. e;cousa( kai. kra,zei w vdi,nousa kai. basanizome,nh tekei/nÅ 12:3 kai. w ;fqh a;llo shmei/on evn tw /| ouvranw /|( kai. ivdou. dra,kwn me,gaj purro ,j e;cwn kefala.j e`pta. kai. ke,rata de,ka kai. evpi. ta.j kefala.j auvtou/ e`pta. diadh,mata( 12:4 kai. h` ouvra. auvtou/ su,rei to . tri,ton tw /n avste,rwn tou/ ouvranou/ kai. e;balen auvtou.j eivj th.n gh/nÅ kai. o ` dra,kwn e[sthken evnw ,pion th/j gunaiko .j th/j mellou,shj tekei/n( i[na o [tan te,kh| to . te,knon auvth/j katafa,gh|Å 12:5 kai. e;teken ui`o ,n a;rsen( o ]j me,llei poimai,nein pa,nta ta. e;qnh evn r `a,bdw | sidhra/|Å kai. h`rpa,sqh to . te,knon auvth/j pro .j to .n qeo .n kai. pro .j to .n qro ,non auvtou/Å 12:6 kai. h` gunh. e;fugen eivj th.n e;rhmon( o [pou e;cei evkei/ to ,pon h`toimasme,non avpo . tou/ qeou/( i[na evkei/ tre,fwsin auvth.n h`me,raj cili,aj diakosi,aj e`xh,kontaÅ 12:7 Kai. evge,neto po ,lemoj evn tw /| ouvranw /|( o ` Micah.l kai. oi` a;ggeloi auvtou/ tou/ polemh/sai meta. tou/ dra,kontojÅ kai. o ` dra,kwn evpole,mhsen kai. oi` a;ggeloi auvtou/( 12:8 kai. ouvk i;scusen ouvde. to ,poj eu`re,qh auvtw /n e;ti evn tw /| ouvranw /|Å 12:9 kai. evblh,qh o ` dra,kwn o ` me,gaj( o ` o;fij o ` avrcai/oj( o` kalou,menoj Dia,boloj kai. o ` Satana/j( o ` planw /n th.n oivkoume,nhn o[lhn( evblh,qh eivj th.n gh/n( kai. oi` a;ggeloi auvtou/ metV auvtou/ evblh,qhsanÅ 12:10 kai. h;kousa fwnh.n mega,lhn evn tw /| ouvranw /| le,gousan( :Arti evge,neto h` swthri,a kai. h` du,namij kai. h` basilei,a tou/ qeou/ h`mw /n kai. h` evxousi,a tou/ Cristou/ auvtou/( o [ti evblh,qh o ` kath,gwr tw /n avdelfw /n h`mw /n( o ` kathgorw /n auvtou.j evnw ,pion tou/ qeou/ h`mw /n h`me,raj kai. nukto ,jÅ 12:11 kai. auvtoi. evni,khsan auvto .n dia. to . ai-ma tou/ avrni,ou kai. dia. to .n lo ,gon th/j marturi,aj auvtw /n kai. ouvk hvga,phsan th.n yuch.n auvtw /n a;cri qana,touÅ 12:12 dia. tou/to euvfrai,nesqe( Îoi`Ð ouvranoi. kai. oi` evn auvtoi/j skhnou/ntejÅ ouvai. th.n gh/n kai. th.n qa,lassan( o[ti kate,bh o ` dia,boloj pro .j u`ma/j e;cwn qumo .n me,gan( eivdw .j o [ti o vli,gon kairo .n e;ceiÅ 12:13 Kai. o [te ei=den o ` dra,kwn o [ti evblh,qh eivj th.n gh/n( evdi,wxen th.n gunai/ka h[tij e;teken to .n a;rsenaÅ 12:14 kai. evdo ,qhsan th/| gunaiki. ai` du,o pte,rugej tou/ avetou/ tou/ mega,lou( i[na pe,thtai eivj th.n e;rhmon eivj to .n to ,pon auvth/j( o [pou tre,fetai evkei/ kairo .n kai. kairou.j kai. h[misu kairou/ avpo . prosw ,pou tou/ o ;fewjÅ 12:15 kai. e;balen o ` o ;fij evk tou/ sto ,matoj auvtou/ o vpi,sw th/j gunaiko .j u[dwr w`j potamo ,n( i[na auvth.n potamofo ,rhton poih,sh|Å 12:16 kai. evboh,qhsen h` gh/ th/| gunaiki, kai. h;noixen h` gh/ to . sto ,ma auvth/j kai. kate,pien to .n potamo .n o ]n e;balen o ` dra,kwn evk tou/ sto ,matoj auvtou/Å 12:17 kai. w vrgi,sqh o ` dra,kwn evpi. th/| gunaiki, kai. avph/lqen poih/sai po ,lemon meta. tw /n loipw /n tou/ spe,rmatoj auvth/j tw /n throu,ntwn ta.j evntola.j tou/ qeou/ kai. evco ,ntwn th.n marturi,an VIhsou/Å 12:18 kai. evsta,qh evpi. th.n a;mmon th/j qala,sshjÅ 13:1 Kai. ei=don evk th/j qala,sshj qhri,on avnabai/non( e;con ke,rata de,ka kai. kefala.j e`pta, kai. evpi. tw /n kera,twn auvtou/ de,ka diadh,mata kai. evpi. ta.j kefala.j auvtou/ o vno ,maÎtaÐ blasfhmi,ajÅ 13:2 kai. to . qhri,on o] ei=don h=n o [moion parda,lei kai. oi` po ,dej auvtou/ w`j a;rkou kai. to . sto ,ma auvtou/ w `j sto ,ma le,ontojÅ kai. e;dwken auvtw /| o ` dra,kwn th.n du,namin auvtou/ kai. to .n qro ,non auvtou/ kai. evxousi,an mega,lhnÅ 13:3 kai. mi,an evk tw /n kefalw /n auvtou/ w `j evsfagme,nhn eivj qa,naton( kai. h` plhgh. tou/ qana,tou auvtou/ evqerapeu,qhÅ kai. evqauma,sqh o[lh h` gh/ o vpi,sw tou/ qhri,ou 13:4 kai. proseku,nhsan tw /| dra,konti( o [ti e;dwken th.n evxousi,an tw /| qhri,w |( kai. proseku,nhsan tw /| qhri,w | le,gontej( Ti,j o[moioj tw /| qhri,w | kai. ti,j du,natai polemh/sai metV auvtou/È 13:5 Kai. evdo ,qh auvtw /| sto ,ma lalou/n mega,la kai. blasfhmi,aj kai. evdo ,qh auvtw /| evxousi,a poih/sai mh/naj tessera,konta Îkai.Ð du,oÅ 13:6 kai. h;noixen to . sto ,ma auvtou/ eivj blasfhmi,aj pro .j to .n qeo ,n blasfhmh/sai to . o ;noma auvtou/ kai. th.n skhnh.n auvtou/( tou.j evn tw /| ouvranw /| skhnou/ntajÅ 13:7 kai. evdo ,qh auvtw /| poih/sai po ,lemon meta. tw /n a`gi,wn kai. nikh/sai auvtou,j( kai. evdo ,qh auvtw /| evxousi,a evpi. pa/san fulh.n kai. lao .n kai. glw /ssan kai. e;qnojÅ 13:8 kai. proskunh,sousin auvto .n pa,ntej oi` katoikou/ntej evpi. th/j gh/j( ou- ouv ge,graptai to . o ;noma auvtou/ evn tw /| bibli,w | th/j zwh/j tou/ avrni,ou tou/ evsfagme,nou avpo . katabolh/j ko ,smouÅ 13:9 Ei; tij e;cei ou=j avkousa,twÅ 13:10 ei; tij eivj aivcmalwsi,an( eivj aivcmalwsi,an u`pa,gei\ ei; tij evn macai,rh| avpoktanqh/nai auvto .n evn macai,rh| avpoktanqh/naiÅ _Wde, evstin h` u`pomonh. kai. h` pi,stij tw /n a`gi,wnÅ 13:11 Kai. ei=don a;llo qhri,on avnabai/non evk th/j gh/j( kai. ei=cen ke,rata du,o o [moia avrni,w | kai. evla,lei w`j dra,kwnÅ 13:12 kai. th.n evxousi,an tou/ prw ,tou qhri,ou pa/san poiei/ evnw ,pion auvtou/( kai. poiei/ th.n gh/n kai. tou.j evn auvth/| katoikou/ntaj i[na proskunh,sousin to . qhri,on to . prw /ton( ouevqerapeu,qh h` plhgh . tou/ qana,tou auvtou/Å 13:13 kai. poiei/ shmei/a mega,la( i[na kai. pu/r poih/| evk tou/ ouvranou/ katabai,nein eivj th.n gh/n evnw ,pion tw /n avnqrw ,pwn( 13:14 kai. plana/| tou.j katoikou/ntaj evpi. th/j gh/j dia. ta. shmei/a a] evdo ,qh auvtw /| poih/sai evnw ,pion tou/ qhri,ou( le,gwn toi/j katoikou/sin evpi. th/j gh/j poih/sai eivko ,na tw /| qhri,w |( o ]j e;cei th.n plhgh.n th/j macai,rhj kai. e;zhsenÅ 13:15 kai. evdo ,qh auvtw /| dou/nai pneu/ma th/| eivko ,ni tou/ qhri,ou( i[na kai. lalh,sh| h` eivkw .n tou/ qhri,ou kai. poih,sh| Îi[naÐ o [soi eva.n mh. proskunh,swsin th/| eivko ,ni tou/ qhri,ou avpoktanqw /sinÅ 13:16 kai. poiei/ pa,ntaj( tou.j mikrou.j kai. tou.j mega,louj( kai. tou.j plousi,ouj kai. tou.j ptwcou,j( kai. tou.j evleuqe,rouj kai. tou.j dou,louj( i[na dw /sin auvtoi/j ca,ragma evpi. th/j ceiro .j auvtw /n th/j dexia/j h' evpi. to . me,twpon auvtw /n 13:17 kai. i[na mh, tij du,nhtai avgora,sai h' pwlh/sai eiv mh. o ` e;cwn to . ca,ragma to . o ;noma tou/ qhri,ou h' to .n avriqmo .n tou/ o vno ,matoj auvtou/Å 13:18 _Wde h` sofi,a evsti,nÅ o ` e;cwn nou/n yhfisa,tw to .n avriqmo .n tou/ qhri,ou( avriqmo .j ga.r avnqrw ,pou evsti,n( kai. o ` avriqmo .j auvtou/ e`xako ,sioi e`xh,konta e[xÅ 14:1 Kai. ei=don( kai. ivdou. to . avrni,on e`sto .j evpi. to . o ;roj Siw ,n kai. metV auvtou/ e`kato .n tessera,konta te,ssarej cilia,dej e;cousai to . o ;noma auvtou/ kai. to . o ;noma tou/ patro .j auvtou/ gegramme,non evpi. tw /n metw ,pwn auvtw /nÅ 14:2 kai. h;kousa fwnh.n evk tou/ ouvranou/ w `j fwnh.n u`da,twn pollw /n kai. w `j fwnh.n bronth/j mega,lhj( kai. h` fwnh. h]n h;kousa w `j kiqarw |dw /n kiqarizo ,ntwn evn tai/j kiqa,raij auvtw /nÅ 14:3 kai. a;|dousin Îw `jÐ w v|dh.n kainh.n evnw ,pion tou/ qro ,nou kai. evnw ,pion tw /n tessa,rwn zw ,|wn kai. tw /n presbute,rwn( kai. ouvdei.j evdu,nato maqei/n th.n wv|dh.n eiv mh. ai` e`kato .n tessera,konta te,ssarej cilia,dej( oi` hvgorasme,noi avpo . th/j gh/jÅ 14:4 ou-toi, eivsin oi] meta. gunaikw /n ouvk evmolu,nqhsan( parqe,noi ga,r eivsin( ou-toi oi` avkolouqou/ntej tw /| avrni,w | o[pou a'n u`pa,gh|Å ou-toi hvgora,sqhsan avpo . tw /n avnqrw ,pwn avparch. tw /| qew /| kai. tw /| avrni,w |( 14:5 kai. evn tw /| sto ,mati auvtw /n ouvc eu`re,qh yeu/doj( a;mwmoi, eivsinÅ 14:6 Kai. ei=don a;llon a;ggelon peto ,menon evn mesouranh,mati( e;conta euvagge,lion aivw ,nion euvaggeli,sai evpi. tou.j kaqhme,nouj evpi. th/j gh/j kai. evpi. pa/n e;qnoj kai. fulh.n kai. glw /ssan kai. lao ,n( 14:7 le,gwn evn fwnh/| mega,lh|( Fobh,qhte to .n qeo .n kai. do ,te auvtw /| do ,xan( o [ti h=lqen h` w [ra th/j kri,sewj auvtou/( kai. proskunh,sate tw /| poih,santi to .n ouvrano .n kai. th.n gh/n kai. qa,lassan kai. phga.j u`da,twnÅ 14:8 Kai. a;lloj a;ggeloj deu,teroj hvkolou,qhsen le,gwn( :Epesen\ e;pesen Babulw .n h` mega,lh h] evk tou/ oi;nou tou/ qumou/ th/j pornei,aj auvth/j pepo ,tiken pa,nta ta. e;qnhÅ 14:9 Kai. a;lloj a;ggeloj tri,toj hvkolou,qhsen auvtoi/j le,gwn evn fwnh/| mega,lh|( Ei; tij proskunei/ to . qhri,on kai. th.n eivko ,na auvtou/ kai. lamba,nei ca,ragma evpi. tou/ metw ,pou auvtou/ h’ evpi. th.n cei/ra auvtou/( 14:10 kai. auvto .j pi,etai evk tou/ oi;nou tou/ qumou/ tou/ qeou/ tou/ kekerasme,nou avkra,tou evn tw /| pothri,w | th/j o vrgh/j auvtou/ kai. basanisqh,setai evn puri. kai. qei,w | evnw ,pion avgge,lwn a`gi,wn kai. evnw ,pion tou/ avrni,ouÅ 14:11 kai. o ` kapno .j tou/ basanismou/ auvtw /n eivj aivw /naj aivw ,nwn avnabai,nei( kai. ouvk e;cousin avna,pausin h`me,raj kai. nukto ,j oi` proskunou/ntej to . qhri,on kai. th.n eivko ,na auvtou/ kai. ei; tij lamba,nei to . ca,ragma tou/ o vno ,matoj auvtou/Å 14:12 _Wde h` u`pomonh. tw /n a`gi,wn evsti,n( oi` throu/ntej ta.j evntola.j tou/ qeou/ kai. th.n pi,stin VIhsou/Å 14:13 Kai. h;kousa fwnh/j evk tou/ ouvranou/ legou,shj( Gra,yon\ Maka,rioi oi` nekroi. oi` evn kuri,w | avpoqnh,|skontej avpV a;rtiÅ nai,( le,gei to . pneu/ma( i[na avnapah,sontai evk tw /n ko ,pwn auvtw /n( ta. ga.r e;rga auvtw /n avkolouqei/ metV auvtw /nÅ 14:14 Kai. ei=don( kai. ivdou. nefe,lh leukh,( kai. evpi. th.n nefe,lhn kaqh,menon o [moion ui`o .n avnqrw ,pou( e;cwn evpi. th/j kefalh/j auvtou/ ste,fanon crusou/n kai. evn th/| ceiri. auvtou/ dre,panon o vxu,Å 14:15 kai. a;lloj a;ggeloj evxh/lqen evk tou/ naou/ kra,zwn evn fwnh/| mega,lh| tw /| kaqhme,nw | evpi. th/j nefe,lhj( Pe,myon to . dre,pano ,n sou kai. qe,rison( o [ti h=lqen h` w[ra qeri,sai( o [ti evxhra,nqh o ` qerismo .j th/j gh/jÅ 14:16 kai. e;balen o ` kaqh,menoj evpi. th/j nefe,lhj to . dre,panon auvtou/ evpi. th.n gh/n kai. evqeri,sqh h` gh/Å 14:17 Kai. a;lloj a;ggeloj evxh/lqen evk tou/ naou/ tou/ evn tw /| ouvranw /| e;cwn kai. auvto .j dre,panon o vxu,Å 14:18 Kai. a;lloj a;ggeloj Îevxh/lqenÐ evk tou/ qusiasthri,ou Îo `Ð e;cwn evxousi,an evpi. tou/ puro ,j( kai. evfw ,nhsen fwnh/| mega,lh| tw /| e;conti to . dre,panon to . o vxu. le,gwn( Pe,myon sou to . dre,panon to . o vxu. kai. tru,ghson tou.j bo ,truaj th/j avmpe,lou th/j gh/j( o [ti h;kmasan ai` stafulai. auvth/jÅ 14:19 kai. e;balen o ` a;ggeloj to . dre,panon auvtou/ eivj th.n gh/n kai. evtru,ghsen th.n a;mpelon th/j gh/j kai. e;balen eivj th.n lhno .n tou/ qumou/ tou/ qeou/ to .n me,ganÅ 14:20 kai. evpath,qh h` lhno .j e;xwqen th/j po ,lewj kai. evxh/lqen ai-ma evk th/j lhnou/ a;cri tw /n calinw /n tw /n i[ppwn avpo . stadi,wn cili,wn e`xakosi,wnÅ 15:1 Kai. ei=don a;llo shmei/on evn tw /| ouvranw /| me,ga kai. qaumasto ,n( avgge,louj e`pta. e;contaj plhga.j e`pta. ta.j evsca,taj( o[ti evn auvtai/j evtele,sqh o ` qumo .j tou/ qeou/Å 15:2 Kai. ei=don w `j qa,lassan u`ali,nhn memigme,nhn puri, kai. tou.j nikw /ntaj evk tou/ qhri,ou kai. evk th/j eivko ,noj auvtou/ kai. evk tou/ avriqmou/ tou/ o vno ,matoj auvtou/ e`stw /taj evpi. th.n qa,lassan th.n u`ali,nhn e;contaj kiqa,raj tou/ qeou/Å 15:3 kai. a;|dousin th.n wv|dh.n Mwu?se,wj tou/ dou,lou tou/ qeou/ kai. th.n w v|dh.n tou/ avrni,ou le,gontej( Mega,la kai. qaumasta. ta. e;rga sou( ku,rie o ` qeo .j o ` pantokra,twr\ di,kaiai kai. avlhqinai. ai` o `doi, sou( o` basileu.j tw /n evqnw /n\ 15:4 ti,j ouv mh. fobhqh/|( ku,rie( kai. doxa,sei to . o ;noma, souÈ o [ti mo ,noj o[sioj( o [ti pa,nta ta. e;qnh h[xousin kai. proskunh,sousin evnw ,pio ,n sou( o [ti ta. dikaiw ,mata, sou evfanerw ,qhsanÅ 15:5 Kai. meta. tau/ta ei=don( kai. hvnoi,gh o ` nao .j th/j skhnh/j tou/ marturi,ou evn tw /| ouvranw /|( 15:6 kai. evxh/lqon oi` e`pta. a;ggeloi Îoi`Ð e;contej ta.j e`pta. plhga.j evk tou/ naou/ evndedume,noi li,non kaqaro .n lampro .n kai. periezwsme,noi peri. ta. sth,qh zw ,naj crusa/jÅ 15:7 kai. e]n evk tw /n tessa,rwn zw ,|wn e;dwken toi/j e`pta. avgge,loij e`pta. fia,laj crusa/j gemou,saj tou/ qumou/ tou/ qeou/ tou/ zw /ntoj eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwnÅ 15:8 kai. evgemi,sqh o ` nao .j kapnou/ evk th/j do ,xhj tou/ qeou/ kai. evk th/j duna,mewj auvtou/ ( kai. ouvdei.j evdu,nato eivselqei/n eivj to .n nao .n a;cri telesqw /sin ai` e`pta. plhgai. tw /n e`pta. avgge,lwnÅ 16:1 Kai. h;kousa mega,lhj fwnh/j evk tou/ naou/ legou,shj toi/j e`pta. avgge,loij( ~Upa,gete kai. evkce,ete ta.j e`pta. fia,laj tou/ qumou/ tou/ qeou/ eivj th.n gh/nÅ 16:2 Kai. avph/lqen o ` prw /toj kai. evxe,ceen th.n fia,lhn auvtou/ eivj th.n gh/n( kai. evge,neto e[lkoj kako .n kai. ponhro .n evpi. tou.j avnqrw ,pouj tou.j e;contaj to . ca,ragma tou/ qhri,ou kai. tou.j proskunou/ntaj th/| eivko ,ni auvtou/Å 16:3 Kai. o ` deu,teroj evxe,ceen th.n fia,lhn auvtou/ eivj th.n qa,lassan( kai. evge,neto ai-ma w`j nekrou/( kai. pa/sa yuch. zwh/j avpe,qanen ta. evn th/| qala,ssh|Å 16:4 Kai. o ` tri,toj evxe,ceen th.n fia,lhn auvtou/ eivj tou.j potamou.j kai. ta.j phga.j tw /n u`da,twn( kai. evge,neto ai-maÅ 16:5 kai. h;kousa tou/ avgge,lou tw /n u`da,twn le,gontoj( Di,kaioj ei=( o ` w 'n kai. o ` h=n( o ` o [sioj( o [ti tau/ta e;krinaj( 16:6 o [ti ai-ma a`gi,wn kai. profhtw /n evxe,cean kai. ai-ma auvtoi/j ÎdÐe,dwkaj piei/n( a;xioi, eivsinÅ 16:7 kai. h;kousa tou/ qusiasthri,ou le,gontoj( Nai,( ku,rie o ` qeo .j o ` pantokra,twr( avlhqinai. kai. di,kaiai ai` kri,seij souÅ 16:8 Kai. o ` te,tartoj evxe,ceen th.n fia,lhn auvtou/ evpi. to .n h[lion( kai. evdo ,qh auvtw /| kaumati,sai tou.j avnqrw ,pouj evn puri,Å 16:9 kai. evkaumati,sqhsan oi` a;nqrwpoi kau/ma me,ga kai. evblasfh,mhsan to . o ;noma tou/ qeou/ tou/ e;contoj th.n evxousi,an evpi. ta.j plhga.j tau,taj kai. ouv meteno ,hsan dou/nai auvtw /| do ,xanÅ 16:10 Kai. o ` pe,mptoj evxe,ceen th.n fia,lhn auvtou/ evpi. to .n qro ,non tou/ qhri,ou( kai. evge,neto h` basilei,a auvtou/ evskotwme,nh( kai. evmasw /nto ta.j glw ,ssaj auvtw /n evk tou/ po ,nou( 16:11 kai. evblasfh,mhsan to .n qeo .n tou/ ouvranou/ evk tw /n po ,nwn auvtw /n kai. evk tw /n e`lkw /n auvtw /n kai. ouv meteno ,hsan evk tw /n e;rgwn auvtw /nÅ 16:12 Kai. o ` e[ktoj evxe,ceen th.n fia,lhn auvtou/ evpi. to .n potamo .n to .n me,gan to .n Euvfra,thn( kai. evxhra,nqh to . u[dwr auvtou/( i[na e`toimasqh/| h` o `do .j tw /n basile,wn tw /n avpo . avnatolh/j h`li,ouÅ 16:13 Kai. ei=don evk tou/ sto ,matoj tou/ dra,kontoj kai. evk tou/ sto ,matoj tou/ qhri,ou kai. evk tou/ sto ,matoj tou/ yeudoprofh,tou pneu,mata tri,a avka,qarta w `j ba,tracoi\ 16:14 eivsi.n ga.r pneu,mata daimoni,wn poiou/nta shmei/a( a] evkporeu,etai evpi. tou.j basilei/j th/j oivkoume,nhj o [lhj sunagagei/n auvtou.j eivj to .n po ,lemon th/j h`me,raj th/j mega,lhj tou/ qeou/ tou/ pantokra,torojÅ 16:15 VIdou. e;rcomai w `j kle,pthjÅ maka,rioj o` grhgorw /n kai. thrw /n ta. i`ma,tia auvtou/( i[na mh. gumno .j peripath/| kai. ble,pwsin th.n avschmosu,nhn auvtou/Å 16:16 kai. sunh,gagen auvtou.j eivj to .n to ,pon to .n kalou,menon ~Ebrai?sti. ~Armagedw ,nÅ 16:17 Kai. o ` e[bdomoj evxe,ceen th.n fia,lhn auvtou/ evpi. to .n ave,ra( kai. evxh/lqen fwnh. mega,lh evk tou/ naou/ avpo . tou/ qro ,nou le,gousa( Ge,gonenÅ 16:18 kai. evge,nonto avstrapai. kai. fwnai. kai. brontai, kai. seismo .j evge,neto me,gaj( oi-oj ouvk evge,neto avfV ou- a;nqrwpoj evge,neto evpi. th/j gh/j thlikou/toj seismo .j ou[tw me,gajÅ 16:19 kai. evge,neto h` po ,lij h` mega,lh eivj tri,a me,rh kai. ai` po ,leij tw /n evqnw /n e;pesanÅ kai. Babulw .n h` mega,lh evmnh,sqh evnw ,pion tou/ qeou/ dou/nai auvth/| to . poth,rion tou/ oi;nou tou/ qumou/ th/j o vrgh/j auvtou/Å 16:20 kai. pa/sa nh/soj e;fugen kai. o ;rh ouvc eu`re,qhsanÅ 16:21 kai. ca,laza mega,lh w `j talantiai,a katabai,nei evk tou/ ouvranou/ evpi. tou.j avnqrw ,pouj( kai. evblasfh,mhsan oi` a;nqrwpoi to .n qeo .n evk th/j plhgh/j th/j cala,zhj( o [ti mega,lh evsti.n h` plhgh. auvth/j sfo ,draÅ 17:1 Kai. h=lqen ei-j evk tw /n e`pta. avgge,lwn tw /n evco ,ntwn ta.j e`pta. fia,laj kai. evla,lhsen metV evmou/ le,gwn( Deu/ro( dei,xw soi to . kri,ma th/j po ,rnhj th/j mega,lhj th/j kaqhme,nhj evpi. u`da,twn pollw /n( 17:2 meqV h`j evpo ,rneusan oi` basilei/j th/j gh/j kai. evmequ,sqhsan oi` katoikou/ntej th.n gh/n evk tou/ oi;nou th/j pornei,aj auvth/j 17:3 kai. avph,negke,n me eivj e;rhmon evn pneu,matiÅ kai. ei=don gunai/ka kaqhme,nhn evpi. qhri,on ko ,kkinon( ge,monÎtaÐ o vno ,mata blasfhmi,aj( e;cwn kefala.j e`pta. kai. ke,rata de,kaÅ 17:4 kai. h` gunh. h=n peribeblhme,nh porfurou/n kai. ko ,kkinon kai. kecruswme,nh crusi,w | kai. li,qw | timi,w | kai. margari,taij( e;cousa poth,rion crusou/n evn th/| ceiri. auvth/j ge,mon bdelugma,twn kai. ta. avka,qarta th/j pornei,aj auvth/j 17:5 kai. evpi. to . me,twpon auvth/j o ;noma gegramme,non( musth,rion( Babulw .n h` mega,lh( h` mh,thr tw /n pornw /n kai. tw /n bdelugma,twn th/j gh/jÅ 17:6 kai. ei=don th.n gunai/ka mequ,ousan evk tou/ ai[matoj tw /n a`gi,wn kai. evk tou/ ai[matoj tw /n martu,rwn VIhsou/Å Kai. evqau,masa ivdw .n auvth.n qau/ma me,gaÅ 17:7 kai. ei=pe,n moi o ` a;ggeloj( Dia. ti, evqau,masajÈ evgw . evrw / soi to . musth,rion th/j gunaiko .j kai. tou/ qhri,ou tou/ basta,zontoj auvth,n tou/ e;contoj ta.j e`pta. kefala.j kai. ta. de,ka ke,rataÅ 17:8 to . qhri,on o ] ei=dej h=n kai. ouvk e;stin kai. me,llei avnabai,nein evk th/j avbu,ssou kai. eivj avpw ,leian u`pa,gei( kai. qaumasqh,sontai oi` katoikou/ntej evpi. th/j gh/j( w -n ouv ge,graptai to . o ;noma evpi. to . bibli,on th/j zwh/j avpo . katabolh/j ko ,smou( blepo ,ntwn to . qhri,on o [ti h=n kai. ouvk e;stin kai. pare,stai 17:9 w -de o ` nou/j o ` e;cwn sofi,anÅ ai` e`pta. kefalai. e`pta. o ;rh eivsi,n( o[pou h` gunh. ka,qhtai evpV auvtw /nÅ kai. basilei/j e`pta, eivsin\ 17:10 oi` pe,nte e;pesan( o` ei-j e;stin( o ` a;lloj ou;pw h=lqen( kai. o [tan e;lqh| o vli,gon auvto .n dei/ mei/naiÅ 17:11 kai. to . qhri,on o ] h=n kai. ouvk e;stin kai. auvto .j o ;gdoo ,j evstin kai. evk tw /n e`pta, evstin( kai. eivj avpw ,leian u`pa,geiÅ 17:12 kai. ta. de,ka ke,rata a] ei=dej de,ka basilei/j eivsin( oi[tinej basilei,an ou;pw e;labon( avlla. evxousi,an w `j basilei/j mi,an w [ran lamba,nousin meta. tou/ qhri,ouÅ 17:13 ou-toi mi,an gnw ,mhn e;cousin kai. th.n du,namin kai. evxousi,an auvtw /n tw /| qhri,w | dido ,asinÅ 17:14 ou-toi meta. tou/ avrni,ou polemh,sousin kai. to . avrni,on nikh,sei auvtou,j( o[ti ku,rioj kuri,wn evsti.n kai. basileu.j basile,wn kai. oi` metV auvtou/ klhtoi. kai. evklektoi. kai. pistoi,Å 17:15 Kai. le,gei moi( Ta. u[data a] ei=dej ou- h` po ,rnh ka,qhtai( laoi. kai. o ;cloi eivsi.n kai. e;qnh kai. glw /ssaiÅ 17:16 kai. ta. de,ka ke,rata a] ei=dej kai. to . qhri,on ou-toi mish,sousin th.n po ,rnhn kai. hvrhmwme,nhn poih,sousin auvth.n kai. gumnh,n kai. ta.j sa,rkaj auvth/j fa,gontai kai. auvth.n katakau,sousin evn puri,Å 17:17 o ` ga.r qeo .j e;dwken eivj ta.j kardi,aj auvtw /n poih/sai th.n gnw ,mhn auvtou/ kai. poih/sai mi,an gnw ,mhn kai. dou/nai th.n basilei,an auvtw /n tw /| qhri,w | a;cri telesqh,sontai oi` lo ,goi tou/ qeou/Å 17:18 kai. h` gunh. h]n ei=dej e;stin h` po ,lij h` mega,lh h` e;cousa basilei,an evpi. tw /n basile,wn th/j gh/jÅ 18:1 Meta. tau/ta ei=don a;llon a;ggelon katabai,nonta evk tou/ ouvranou/ e;conta evxousi,an mega,lhn( kai. h` gh/ evfwti,sqh evk th/j do ,xhj auvtou/Å 18:2 kai. e;kraxen evn ivscura/| fwnh/| le,gwn( :Epesen\ e;pesen Babulw .n h` mega,lh( kai. evge,neto katoikhth,rion daimoni,wn kai. fulakh. panto .j pneu,matoj avkaqa,rtou kai. fulakh. panto .j o vrne,ou avkaqa,rtou Îkai. fulakh. panto .j qhri,ou avkaqa,rtouÐ kai. memishme,nou( 18:3 o [ti evk tou/ oi;nou tou/ qumou/ th/j pornei,aj auvth/j pe,pwkan pa,nta ta. e;qnh kai. oi` basilei/j th/j gh/j metV auvth/j evpo ,rneusan kai. oi` e;mporoi th/j gh/j evk th/j duna,mewj tou/ strh,nouj auvth/j evplou,thsanÅ 18:4 Kai. h;kousa a;llhn fwnh.n evk tou/ ouvranou/ le,gousan( VExe,lqate o ` lao ,j mou evx auvth/j( i[na mh. sugkoinwnh,shte tai/j a`marti,aij auvth/j( kai. evk tw /n plhgw /n auvth/j i[na mh. la,bhte( 18:5 o [ti evkollh,qhsan auvth/j ai` a`marti,ai a;cri tou/ ouvranou/ kai. evmnhmo ,neusen o` qeo .j ta. avdikh,mata auvth/jÅ 18:6 avpo ,dote auvth/| w `j kai. auvth. avpe,dwken kai. diplw ,sate ta. dipla/ kata. ta. e;rga auvth/j( evn tw /| pothri,w | w-| evke,rasen kera,sate auvth/| diplou/n( 18:7 o [sa evdo ,xasen auvth.n kai. evstrhni,asen( tosou/ton do ,te auvth/| basanismo .n kai. pe,nqojÅ o [ti evn th/| kardi,a| auvth/j le,gei o [ti Ka,qhmai basi,lissa kai. ch,ra ouvk eivmi, kai. pe,nqoj ouv mh. i;dwÅ 18:8 dia. tou/to evn mia/| h`me,ra| h[xousin ai` plhgai. auvth/j( qa,natoj kai. pe,nqoj kai. limo ,j( kai. evn puri. katakauqh,setai( o [ti ivscuro .j ku,rioj o ` qeo .j o` kri,naj auvth,nÅ 18:9 Kai. klau,sousin kai. ko ,yontai evpV auvth.n oi` basilei/j th/j gh/j oi` metV auvth/j porneu,santej kai. strhnia,santej( o [tan ble,pwsin to .n kapno .n th/j purw ,sewj auvth/j( 18:10 avpo . makro ,qen e`sthko ,tej dia. to .n fo ,bon tou/ basanismou/ auvth/j le,gontej( Ouvai. ouvai,( h` po ,lij h` mega,lh( Babulw .n h` po ,lij h` ivscura,( o [ti mia/| w [ra| h=lqen h` kri,sij souÅ 18:11 Kai. oi` e;mporoi th/j gh/j klai,ousin kai. penqou/sin evpV auvth,n( o[ti to .n go ,mon auvtw /n ouvdei.j avgora,zei ouvke,ti 18:12 go ,mon crusou/ kai. avrgu,rou kai. li,qou timi,ou kai. margaritw /n kai. bussi,nou kai. porfu,raj kai. sirikou/ kai. kokki,nou( kai. pa/n xu,lon qu,i?non kai. pa/n skeu/oj evlefa,ntinon kai. pa/n skeu/oj evk xu,lou timiwta,tou kai. calkou/ kai. sidh,rou kai. marma,rou( 18:13 kai. kinna,mwmon kai. a;mwmon kai. qumia,mata kai. mu,ron kai. li,banon kai. oi=non kai. e;laion kai. semi,dalin kai. si/ton kai. kth,nh kai. pro ,bata( kai. i[ppwn kai. r `edw /n kai. swma,twn( kai. yuca.j avnqrw ,pwnÅ 18:14 kai. h` o vpw ,ra sou th/j evpiqumi,aj th/j yuch/j avph/lqen avpo . sou/( kai. pa,nta ta. lipara. kai. ta. lampra. avpw ,leto avpo . sou/ kai. ouvke,ti ouv mh. auvta. eu`rh,sousinÅ 18:15 oi` e;mporoi tou,twn oi` plouth,santej avpV auvth/j avpo . makro ,qen sth,sontai dia. to .n fo ,bon tou/ basanismou/ auvth/j klai,ontej kai. penqou/ntej 18:16 le,gontej( Ouvai. ouvai,( h` po ,lij h` mega,lh( h` peribeblhme,nh bu,ssinon kai. porfurou/n kai. ko ,kkinon kai. kecruswme,nh ÎevnÐ crusi,w | kai. li,qw | timi,w | kai. margari,th|( 18:17 o [ti mia/| w [ra| hvrhmw ,qh o ` tosou/toj plou/tojÅ Kai. pa/j kubernh,thj kai. pa/j o ` evpi. to ,pon ple,wn kai. nau/tai kai. o [soi th.n qa,lassan evrga,zontai( avpo . makro ,qen e;sthsan 18:18 kai. e;krazon ble,pontej to .n kapno .n th/j purw ,sewj auvth/j le,gontej( Ti,j o `moi,a th/| po ,lei th/| mega,lh|È 18:19 kai. e;balon cou/n evpi. ta.j kefala.j auvtw /n kai. e;krazon klai,ontej kai. penqou/ntej le,gontej( Ouvai. ouvai,( h` po ,lij h` mega,lh( evn h- | evplou,thsan pa,ntej oi` e;contej ta. ploi/a evn th/| qala,ssh| evk th/j timio ,thtoj auvth/j( o [ti mia/| w [ra| hvrhmw ,qhÅ 18:20 Euvfrai,nou evpV auvth/|( ouvrane, kai. oi` a[gioi kai. oi` avpo ,stoloi kai. oi` profh/tai( o[ti e;krinen o ` qeo .j to . kri,ma u`mw /n evx auvth/jÅ 18:21 Kai. h=ren ei-j a;ggeloj ivscuro .j li,qon w`j mu,linon me,gan kai. e;balen eivj th.n qa,lassan le,gwn( Ou[twj o `rmh,mati blhqh,setai Babulw .n h` mega,lh po ,lij kai. ouv mh. eu`reqh/| e;tiÅ 18:22 kai. fwnh. kiqarw |dw /n kai. mousikw /n kai. auvlhtw /n kai. salpistw /n ouv mh. avkousqh/| evn soi. e;ti( kai. pa/j tecni,thj pa,shj te,cnhj ouv mh. eu`reqh/| evn soi. e;ti( kai. fwnh. mu,lou ouv mh. avkousqh/| evn soi. e;ti( 18:23 kai. fw /j lu,cnou ouv mh. fa,nh| evn soi. e;ti( kai. fwnh. numfi,ou kai. nu,mfhj ouv mh. avkousqh/| evn soi. e;ti\ o [ti oi` e;mporoi, sou h=san oi` megista/nej th/j gh/j( o [ti evn th/| farmakei,a| sou evplanh,qhsan pa,nta ta. e;qnh( 18:24 kai. evn auvth/| ai-ma profhtw /n kai. a`gi,wn eu`re,qh kai. pa,ntwn tw /n evsfagme,nwn evpi. th/j gh/jÅ 19:1 Meta. tau/ta h;kousa w `j fwnh.n mega,lhn o ;clou pollou/ evn tw /| ouvranw /| lego ,ntwn( ~Allhloui?a,\ h` swthri,a kai. h` do ,xa kai. h` du,namij tou/ qeou/ h`mw /n( 19:2 o [ti avlhqinai. kai. di,kaiai ai` kri,seij auvtou/\ o [ti e;krinen th.n po ,rnhn th.n mega,lhn h[tij e;fqeiren th.n gh/n evn th/| pornei,a| auvth/j( kai. evxedi,khsen to . ai-ma tw /n dou,lwn auvtou/ evk ceiro .j auvth/jÅ 19:3 kai. deu,teron ei;rhkan( ~Allhloui?a,\ kai. o` kapno .j auvth/j avnabai,nei eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwnÅ 19:4 kai. e;pesan oi` presbu,teroi oi` ei;kosi te,ssarej kai. ta. te,ssara zw /|a kai. proseku,nhsan tw /| qew /| tw /| kaqhme,nw | evpi. tw /| qro ,nw | le,gontej( VAmh,n ~Allhloui?a,Å 19:5 Kai. fwnh. avpo . tou/ qro ,nou evxh/lqen le,gousa( Aivnei/te tw /| qew /| h`mw /n pa,ntej oi` dou/loi auvtou/ Îkai.Ð oi` fobou,menoi auvto ,n( oi` mikroi. kai. oi` mega,loiÅ 19:6 kai. h;kousa w `j fwnh.n o ;clou pollou/ kai. w `j fwnh.n u`da,twn pollw /n kai. w `j fwnh.n brontw /n ivscurw /n lego ,ntwn( ~Allhloui?a,( o [ti evbasi,leusen ku,rioj o ` qeo .j Îh`mw /nÐ o` pantokra,twrÅ 19:7 cai,rwmen kai. avgalliw /men kai. dw ,swmen th.n do ,xan auvtw /|( o [ti h=lqen o ` ga,moj tou/ avrni,ou kai. h` gunh. auvtou/ h`toi,masen e`auth,n 19:8 kai. evdo ,qh auvth/| i[na periba,lhtai bu,ssinon lampro .n kaqaro ,n\ to . ga.r bu,ssinon ta. dikaiw ,mata tw /n a`gi,wn evsti,nÅ 19:9 Kai. le,gei moi( Gra,yon\ Maka,rioi oi` eivj to . dei/pnon tou/ ga,mou tou/ avrni,ou keklhme,noiÅ kai. le,gei moi( Ou-toi oi` lo ,goi avlhqinoi. tou/ qeou/ eivsinÅ 19:10 kai. e;pesa e;mprosqen tw /n podw /n auvtou/ proskunh/sai auvtw /|Å kai. le,gei moi( {Ora mh,\ su,ndoulo ,j sou, eivmi kai. tw /n avdelfw /n sou tw /n evco ,ntwn th.n marturi,an VIhsou/\ tw /| qew /| prosku,nhsonÅ h` ga.r marturi,a VIhsou/ evstin to . pneu/ma th/j profhtei,ajÅ 19:11 Kai. ei=don to .n ouvrano .n hvnew |gme,non( kai. ivdou. i[ppoj leuko ,j kai. o ` kaqh,menoj evpV auvto .n Îkalou,menojÐ pisto .j kai. avlhqino ,j( kai. evn dikaiosu,nh| kri,nei kai. polemei/Å 19:12 oi` de. o vfqalmoi. auvtou/ Îw `jÐ flo .x puro ,j( kai. evpi. th.n kefalh.n auvtou/ diadh,mata polla,( e;cwn o ;noma gegramme,non o ] ouvdei.j oi=den eiv mh. auvto ,j( 19:13 kai. peribeblhme,noj i`ma,tion bebamme,non ai[mati( kai. ke,klhtai to . o ;noma auvtou/ o ` lo ,goj tou/ qeou/Å 19:14 kai. ta. strateu,mata Îta.Ð evn tw /| ouvranw /| hvkolou,qei auvtw /| evfV i[ppoij leukoi/j( evndedume,noi bu,ssinon leuko .n kaqaro ,nÅ 19:15 kai. evk tou/ sto ,matoj auvtou/ evkporeu,etai r `omfai,a o vxei/a( i[na evn auvth/| pata,xh| ta. e;qnh( kai. auvto .j poimanei/ auvtou.j evn r `a,bdw | sidhra/|( kai. auvto .j patei/ th.n lhno .n tou/ oi;nou tou/ qumou/ th/j o vrgh/j tou/ qeou/ tou/ pantokra,toroj( 19:16 kai. e;cei evpi. to . i`ma,tion kai. evpi. to .n mhro .n auvtou/ o ;noma gegramme,non\ Basileu.j basile,wn kai. ku,rioj kuri,wnÅ 19:17 Kai. ei=don e[na a;ggelon e`stw /ta evn tw /| h`li,w | kai. e;kraxen ÎevnÐ fwnh/| mega,lh| le,gwn pa/sin toi/j o vrne,oij toi/j petome,noij evn mesouranh,mati( Deu/te suna,cqhte eivj to . dei/pnon to . me,ga tou/ qeou/ 19:18 i[na fa,ghte sa,rkaj basile,wn kai. sa,rkaj cilia,rcwn kai. sa,rkaj ivscurw /n kai. sa,rkaj i[ppwn kai. tw /n kaqhme,nwn evpV auvtw /n kai. sa,rkaj pa,ntwn evleuqe,rwn te kai. dou,lwn kai. mikrw /n kai. mega,lwnÅ 19:19 Kai. ei=don to . qhri,on kai. tou.j basilei/j th/j gh/j kai. ta. strateu,mata auvtw /n sunhgme,na poih/sai to .n po ,lemon meta. tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ i[ppou kai. meta. tou/ strateu,matoj auvtou/Å 19:20 kai. evpia,sqh to . qhri,on kai. metV auvtou/ o ` yeudoprofh,thj o ` poih,saj ta. shmei/a evnw ,pion auvtou/( evn oi-j evpla,nhsen tou.j labo ,ntaj to . ca,ragma tou/ qhri,ou kai. tou.j proskunou/ntaj th/| eivko ,ni auvtou/\ zw /ntej evblh,qhsan oi` du,o eivj th.n li,mnhn tou/ puro .j th/j kaiome,nhj evn qei,w |Å 19:21 kai. oi` loipoi. avpekta,nqhsan evn th/| r `omfai,a| tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ i[ppou th/| evxelqou,sh| evk tou/ sto ,matoj auvtou/( kai. pa,nta ta. o ;rnea evcorta,sqhsan evk tw /n sarkw /n auvtw /nÅ 20:1 Kai. ei=don a;ggelon katabai,nonta evk tou/ ouvranou/ e;conta th.n klei/n th/j avbu,ssou kai. a[lusin mega,lhn evpi. th.n cei/ra auvtou/Å 20:2 kai. evkra,thsen to .n dra,konta( o ` o ;fij o` avrcai/oj( o [j evstin Dia,boloj kai. o ` Satana/j( kai. e;dhsen auvto .n ci,lia e;th 20:3 kai. e;balen auvto .n eivj th.n a;busson kai. e;kleisen kai. evsfra,gisen evpa,nw auvtou/( i[na mh. planh,sh| e;ti ta. e;qnh a;cri telesqh/| ta. ci,lia e;thÅ meta. tau/ta dei/ luqh/nai auvto .n mikro .n cro ,nonÅ 20:4 Kai. ei=don qro ,nouj kai. evka,qisan evpV auvtou,j kai. kri,ma evdo ,qh auvtoi/j( kai. ta.j yuca.j tw /n pepelekisme,nwn dia. th.n marturi,an VIhsou/ kai. dia. to .n lo ,gon tou/ qeou/ kai. oi[tinej ouv proseku,nhsan to . qhri,on ouvde. th.n eivko ,na auvtou/ kai. ouvk e;labon to . ca,ragma evpi. to . me,twpon kai. evpi. th.n cei/ra auvtw /nÅ kai. e;zhsan kai. evbasi,leusan meta. tou/ Cristou/ ci,lia e;thÅ 20:5 oi` loipoi. tw /n nekrw /n ouvk e;zhsan a;cri telesqh/| ta. ci,lia e;thÅ au[th h` avna,stasij h` prw ,thÅ 20:6 maka,rioj kai. a[gioj o ` e;cwn me,roj evn th/| avnasta,sei th/| prw ,th|\ evpi. tou,twn o ` deu,teroj qa,natoj ouvk e;cei evxousi,an( avllV e;sontai i`erei/j tou/ qeou/ kai. tou/ Cristou/ kai. basileu,sousin metV auvtou/ Îta.Ð ci,lia e;thÅ 20:7 Kai. o [tan telesqh/| ta. ci,lia e;th( luqh,setai o` Satana/j evk th/j fulakh/j auvtou/ 20:8 kai. evxeleu,setai planh/sai ta. e;qnh ta. evn tai/j te,ssarsin gwni,aij th/j gh/j( to .n Gw .g kai. Magw ,g( sunagagei/n auvtou.j eivj to .n po ,lemon( w -n o ` avriqmo .j auvtw /n w`j h` a;mmoj th/j qala,sshjÅ 20:9 kai. avne,bhsan evpi. to . pla,toj th/j gh/j kai. evku,kleusan th.n parembolh.n tw /n a`gi,wn kai. th.n po ,lin th.n hvgaphme,nhn( kai. kate,bh pu/r evk tou/ ouvranou/ kai. kate,fagen auvtou,jÅ 20:10 kai. o ` dia,boloj o ` planw /n auvtou.j evblh,qh eivj th.n li,mnhn tou/ puro .j kai. qei,ou o [pou kai. to . qhri,on kai. o ` yeudoprofh,thj( kai. basanisqh,sontai h`me,raj kai. nukto .j eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwnÅ 20:11 Kai. ei=don qro ,non me,gan leuko .n kai. to .n kaqh,menon evpV auvto ,n( ou- avpo . tou/ prosw ,pou e;fugen h` gh/ kai. o ` ouvrano ,j kai. to ,poj ouvc eu`re,qh auvtoi/jÅ 20:12 kai. ei=don tou.j nekrou,j( tou.j mega,louj kai. tou.j mikrou,j( e`stw /taj evnw ,pion tou/ qro ,nouÅ kai. bibli,a hvnoi,cqhsan( kai. a;llo bibli,on hvnoi,cqh( o [ evstin th/j zwh/j( kai. evkri,qhsan oi` nekroi. evk tw /n gegramme,nwn evn toi/j bibli,oij kata. ta. e;rga auvtw /nÅ 20:13 kai. e;dwken h` qa,lassa tou.j nekrou.j tou.j evn auvth/| kai. o ` qa,natoj kai. o ` a[|dhj e;dwkan tou.j nekrou.j tou.j evn auvtoi/j( kai. evkri,qhsan e[kastoj kata. ta. e;rga auvtw /nÅ 20:14 kai. o ` qa,natoj kai. o` a[|dhj evblh,qhsan eivj th.n li,mnhn tou/ puro ,jÅ ou-toj o` qa,natoj o ` deu,tero ,j evstin( h` li,mnh tou/ puro ,jÅ 20:15 kai. ei; tij ouvc eu`re,qh evn th/| bi,blw | th/j zwh/j gegramme,noj( evblh,qh eivj th.n li,mnhn tou/ puro ,jÅ 21:1 Kai. ei=don ouvrano .n kaino .n kai. gh/n kainh,nÅ o ` ga.r prw /toj ouvrano .j kai. h` prw ,th gh/ avph/lqan kai. h` qa,lassa ouvk e;stin e;tiÅ 21:2 kai. th.n po ,lin th.n a`gi,an VIerousalh.m kainh.n ei=don katabai,nousan evk tou/ ouvranou/ avpo . tou/ qeou/ h`toimasme,nhn w `j nu,mfhn kekosmhme,nhn tw /| avndri. auvth/jÅ 21:3 kai. h;kousa fwnh/j mega,lhj evk tou/ qro ,nou legou,shj( VIdou. h` skhnh. tou/ qeou/ meta. tw /n avnqrw ,pwn( kai. skhnw ,sei metV auvtw /n( kai. auvtoi. laoi. auvtou/ e;sontai( kai. auvto .j o` qeo .j metV auvtw /n e;stai Îauvtw /n qeo ,jÐ( 21:4 kai. evxalei,yei pa/n da,kruon evk tw /n ovfqalmw /n auvtw /n( kai. o ` qa,natoj ouvk e;stai e;ti ou;te pe,nqoj ou;te kraugh. ou;te po ,noj ouvk e;stai e;ti( Îo [tiÐ ta. prw /ta avph/lqanÅ 21:5 Kai. ei=pen o` kaqh,menoj evpi. tw /| qro ,nw |( VIdou. kaina. poiw / pa,nta kai. le,gei( Gra,yon( o [ti ou-toi oi` lo ,goi pistoi. kai. avlhqinoi, eivsinÅ 21:6 kai. ei=pe,n moi( Ge,gonanÅ evgw , ÎeivmiÐ to . :Alfa kai. to . +W( h` avrch. kai. to . te,lojÅ evgw . tw /| diyw /nti dw ,sw evk th/j phgh /j tou/ u[datoj th/j zwh/j dwrea,nÅ 21:7 o ` nikw /n klhronomh,sei tau/ta kai. e;somai auvtw /| qeo .j kai. auvto .j e;stai moi ui`o ,jÅ 21:8 toi/j de. deiloi/j kai. avpi,stoij kai. evbdelugme,noij kai. foneu/sin kai. po ,rnoij kai. farma,koij kai. eivdwlola,traij kai. pa/sin toi/j yeude,sin to . me,roj auvtw /n evn th/| li,mnh| th/| kaiome,nh| puri. kai. qei,w |( o [ evstin o ` qa,natoj o ` deu,terojÅ 21:9 Kai. h=lqen ei-j evk tw /n e`pta. avgge,lwn tw /n evco ,ntwn ta.j e`pta. fia,laj tw /n gemo ,ntwn tw /n e`pta. plhgw /n tw /n evsca,twn kai. evla,lhsen metV evmou/ le,gwn( Deu/ro( dei,xw soi th.n nu,mfhn th.n gunai/ka tou/ avrni,ouÅ 21:10 kai. avph,negke,n me evn pneu,mati evpi. o;roj me,ga kai. u`yhlo ,n( kai. e;deixe,n moi th.n po ,lin th.n a`gi,an VIerousalh.m katabai,nousan evk tou/ ouvranou/ avpo . tou/ qeou/ 21:11 e;cousan th.n do ,xan tou/ qeou/( o ` fwsth.r auvth/j o [moioj li,qw | timiwta,tw | w`j li,qw | iva,spidi krustalli,zontiÅ 21:12 e;cousa tei/coj me,ga kai. u`yhlo ,n( e;cousa pulw /naj dw ,deka kai. evpi. toi/j pulw /sin avgge,louj dw ,deka kai. o vno ,mata evpigegramme,na( a[ evstin Îta. o vno ,mataÐ tw /n dw ,deka fulw /n ui`w /n VIsrah,l\ 21:13 avpo . avnatolh/j pulw /nej trei/j kai. avpo . borra/ pulw /nej trei/j kai. avpo . no ,tou pulw /nej trei/j kai. avpo . dusmw /n pulw /nej trei/jÅ 21:14 kai. to . tei/coj th/j po ,lewj e;cwn qemeli,ouj dw ,deka kai. evpV auvtw /n dw ,deka o vno ,mata tw /n dw ,deka avposto ,lwn tou/ avrni,ouÅ 21:15 Kai. o ` lalw /n metV evmou/ ei=cen me,tron ka,lamon crusou/n( i[na metrh,sh| th.n po ,lin kai. tou.j pulw /naj auvth/j kai. to . tei/coj auvth/jÅ 21:16 kai. h` po ,lij tetra,gwnoj kei/tai kai. to . mh/koj auvth/j o [son Îkai.Ð to . pla,tojÅ kai. evme,trhsen th.n po ,lin tw /| kala,mw | evpi. stadi,wn dw ,deka cilia,dwn( to . mh/koj kai. to . pla,toj kai. to . u[yoj auvth/j i;sa evsti,nÅ 21:17 kai. evme,trhsen to . tei/coj auvth/j e`kato .n tessera,konta tessa,rwn phcw /n me,tron avnqrw ,pou( o [ evstin avgge,louÅ 21:18 kai. h` evndw ,mhsij tou/ tei,couj auvth/j i;aspij kai. h` po ,lij crusi,on kaqaro .n o [moion u`a,lw | kaqarw /|Å 21:19 oi` qeme,lioi tou/ tei,couj th/j po ,lewj panti. li,qw | timi,w | kekosmhme,noi\ o ` qeme,lioj o ` prw /toj i;aspij( o ` deu,teroj sa,pfiroj( o` tri,toj calkhdw ,n( o ` te,tartoj sma,ragdoj( 21:20 o ` pe,mptoj sardo ,nux( o ` e[ktoj sa,rdion( o` e[bdomoj cruso ,liqoj( o ` o;gdooj bh,rulloj( o` e;natoj topa,zion( o ` de,katoj cruso ,prasoj( o ` e`nde,katoj u`a,kinqoj( o ` dwde,katoj avme,qustoj( 21:21 kai. oi` dw ,deka pulw /nej dw ,deka margari/tai( avna. ei-j e[kastoj tw /n pulw ,nwn h=n evx e`no .j margari,touÅ kai. h` platei/a th/j po ,lewj crusi,on kaqaro .n w `j u[aloj diaugh,jÅ 21:22 Kai. nao .n ouvk ei=don evn auvth/|( o ` ga.r ku,rioj o ` qeo .j o` pantokra,twr nao .j auvth/j evstin kai. to . avrni,onÅ 21:23 kai. h` po ,lij ouv crei,an e;cei tou/ h`li,ou ouvde. th/j selh,nhj i[na fai,nwsin auvth/|( h` ga.r do ,xa tou/ qeou/ evfw ,tisen auvth,n( kai. o ` lu,cnoj auvth/j to . avrni,onÅ 21:24 kai. peripath,sousin ta. e;qnh dia. tou/ fwto .j auvth/j( kai. oi` basilei/j th/j gh/j fe,rousin th.n do ,xan auvtw /n eivj auvth,n( 21:25 kai. oi` pulw /nej auvth/j ouv mh. kleisqw /sin h`me,raj( nu.x ga.r ouvk e;stai evkei/( 21:26 kai. oi;sousin th.n do ,xan kai. th.n timh.n tw /n evqnw /n eivj auvth,nÅ 21:27 kai. ouv mh. eivse,lqh| eivj auvth.n pa/n koino .n kai. Îo `Ð poiw /n bde,lugma kai. yeu/doj eiv mh. oi` gegramme,noi evn tw /| bibli,w | th/j zwh/j tou/ avrni,ouÅ 22:1 Kai. e;deixe,n moi potamo .n u[datoj zwh/j lampro .n w`j kru,stallon( evkporeuo ,menon evk tou/ qro ,nou tou/ qeou/ kai. tou/ avrni,ouÅ 22:2 evn me,sw | th/j platei,aj auvth/j kai. tou/ potamou/ evnteu/qen kai. evkei/qen xu,lon zwh/j poiou/n karpou.j dw ,deka( kata. mh/na e[kaston avpodidou/n to .n karpo .n auvtou/( kai. ta. fu,lla tou/ xu,lou eivj qerapei,an tw /n evqnw /nÅ 22:3 kai. pa/n kata,qema ouvk e;stai e;tiÅ kai. o ` qro ,noj tou/ qeou/ kai. tou/ avrni,ou evn auvth/| e;stai( kai. oi` dou/loi auvtou/ latreu,sousin auvtw /| 22:4 kai. o ;yontai to . pro ,swpon auvtou/( kai. to . o ;noma auvtou/ evpi. tw /n metw ,pwn auvtw /nÅ 22:5 kai. nu.x ouvk e;stai e;ti kai. ouvk e;cousin crei,an fwto .j lu,cnou kai. fwto .j h`li,ou( o [ti ku,rioj o` qeo .j fwti,sei evpV auvtou,j( kai. basileu,sousin eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwnÅ 22:6 Kai. ei=pe,n moi( Ou-toi oi` lo ,goi pistoi. kai. avlhqinoi,( kai. o ` ku,rioj o ` qeo .j tw /n pneuma,twn tw /n profhtw /n avpe,steilen to .n a;ggelon auvtou/ dei/xai toi/j dou,loij auvtou/ a] dei/ gene,sqai evn ta,ceiÅ 22:7 kai. ivdou. e;rcomai tacu,Å maka,rioj o ` thrw /n tou.j lo ,gouj th/j profhtei,aj tou/ bibli,ou tou,touÅ 22:8 Kavgw . VIwa,nnhj o ` avkou,wn kai. ble,pwn tau/taÅ kai. o [te h;kousa kai. e;bleya( e;pesa proskunh/sai e;mprosqen tw /n podw /n tou/ avgge,lou tou/ deiknu,onto ,j moi tau/taÅ 22:9 kai. le,gei moi( {Ora mh,\ su,ndoulo ,j sou, eivmi kai. tw /n avdelfw /n sou tw /n profhtw /n kai. tw /n throu,ntwn tou.j lo ,gouj tou/ bibli,ou tou,tou\ tw /| qew /| prosku,nhsonÅ 22:10 kai. le,gei moi( Mh. sfragi,sh|j tou.j lo ,gouj th/j profhtei,aj tou/ bibli,ou tou,tou( o ` kairo .j ga.r evggu,j evstinÅ 22:11 o ` avdikw /n avdikhsa,tw e;ti kai. o` r `uparo .j r `upanqh,tw e;ti kai. o ` di,kaioj dikaiosu,nhn poihsa,tw e;ti( kai. o` a[gioj a`giasqh,tw e;tiÅ 22:12 VIdou. e;rcomai tacu,( kai. o ` misqo ,j mou metV evmou/ avpodou/nai e`ka,stw | w `j to . e;rgon evsti.n auvtou/Å 22:13 evgw . to . :Alfa kai. to . +W( o ` prw /toj kai. o ` e;scatoj( h` avrch. kai. to . te,lojÅ 22:14 Maka,rioi oi` plu,nontej ta.j stola.j auvtw /n( i[na e;stai h` evxousi,a auvtw /n evpi. to . xu,lon th/j zwh/j kai. toi/j pulw /sin eivse,lqwsin eivj th.n po ,linÅ 22:15 e;xw oi` ku,nej kai. oi` fa,rmakoi kai. oi` po ,rnoi kai. oi` fonei/j kai. oi` eivdwlola,trai kai. pa/j filw /n kai. poiw /n yeu/dojÅ 22:16 VEgw . VIhsou/j e;pemya to .n a;ggelo ,n mou marturh/sai u`mi/n tau/ta evpi. tai/j evkklhsi,aijÅ evgw , eivmi h` r `i,za kai. to . ge,noj Daui,d( o ` avsth.r o` lampro .j o` prwi?no ,jÅ 22:17 Kai. to . pneu/ma kai. h` nu,mfh le,gousin( :ErcouÅ kai. o ` avkou,wn eivpa,tw( :ErcouÅ kai. o ` diyw /n evrce,sqw( o ` qe,lwn labe,tw u[dwr zwh/j dwrea,nÅ 22:18 Marturw / evgw . panti. tw /| avkou,onti tou.j lo ,gouj th/j profhtei,aj tou/ bibli,ou tou,tou\ eva,n tij evpiqh/| evpV auvta,( evpiqh,sei o ` qeo .j evpV auvto .n ta.j plhga.j ta.j gegramme,naj evn tw /| bibli,w | tou,tw |( 22:19 kai. eva,n tij avfe,lh| avpo . tw /n lo ,gwn tou/ bibli,ou th/j profhtei,aj tau,thj( avfelei/ o` qeo .j to . me,roj auvtou/ avpo . tou/ xu,lou th/j zwh/j kai. evk th/j po ,lewj th/j a`gi,aj tw /n gegramme,nwn evn tw /| bibli,w | tou,tw |Å 22:20 Le,gei o ` marturw /n tau/ta( Nai,( e;rcomai tacu,Å VAmh,n( e;rcou ku,rie VIhsou/Å 22:21 ~H ca,rij tou/ kuri,ou VIhsou/ meta. pa,ntwnÅ pantokra,twrÅ

BRP 2 Corinthians 6:18 E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz o Senhor Todo-Poderoso.

 

 

VOLTA PARA CORDIERO

 

******************

ÍNDICE GERAL DO APOCALIPSE

Responsável por este trabalho:

Xavier Cutajar

xacute@uol.com.br       http://xacute1.com

Leave a Reply