GREGO – Cap 1, 1-20

 O TEXTO DO APOCALIPSE EM GREGO

CAP 1,1-20 (veja em português)

1,1 VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/ h]n e;dwken auvtw/| o` qeo,j dei/xai toi/j dou,loij auvtou/ a] dei/ gene,sqai evn ta,cei( kai. evsh,manen avpostei,laj dia. tou/ avgge,lou auvtou/ tw/| dou,lw| auvtou/ VIwa,nnh|(

1,2  o]j evmartu,rhsen to.n lo,gon tou/ qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/ Cristou/ o[sa ei=denÅ

1,3  maka,rioj o` avnaginw,skwn kai. oi` avkou,ontej tou.j lo,gouj th/j profhtei,aj kai. throu/ntej ta. evn auvth/| gegramme,na( o` ga.r kairo.j evggu,jÅ

1,4  VIwa,nnhj tai/j e`pta. evkklhsi,aij tai/j evn th/| VAsi,a|\ ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh avpo. o` w'n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj kai. avpo. tw/n e`pta. pneuma,twn a] evnw,pion tou/ qro,nou auvtou/

1,5  kai. avpo. VIhsou/ Cristou/( o` ma,rtuj o` pisto,j( o` prwto,tokoj tw/n nekrw/n kai. o` a;rcwn tw/n basile,wn th/j gh/jÅ Tw/| avgapw/nti h`ma/j kai. lu,santi h`ma/j evk tw/n a`martiw/n h`mw/n evn tw/| ai[mati auvtou/(

1,6  kai. evpoi,hsen h`ma/j basilei,an( i`erei/j tw/| qew/| kai. patri. auvtou/( auvtw/| h` do,xa kai. to. kra,toj eivj tou.j aivw/naj Îtw/n aivw,nwnÐ\ avmh,nÅ

1,7  VIdou. e;rcetai meta. tw/n nefelw/n( kai. o;yetai auvto.n pa/j ovfqalmo.j kai. oi[tinej auvto.n evxeke,nthsan( kai. ko,yontai evpV auvto.n pa/sai ai` fulai. th/j gh/jÅ nai,( avmh,nÅ

1,8  VEgw, eivmi to. :Alfa kai. to. V/W( le,gei ku,rioj o` qeo,j( o` w'n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj( o` pantokra,twrÅ

1,9  VEgw. VIwa,nnhj( o` avdelfo.j u`mw/n kai. sugkoinwno.j evn th/| qli,yei kai. basilei,a| kai. u`pomonh/| evn VIhsou/( evgeno,mhn evn th/| nh,sw| th/| kaloume,nh| Pa,tmw| dia. to.n lo,gon tou/ qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/Å

1,10  evgeno,mhn evn pneu,mati evn th/| kuriakh/| h`me,ra| kai. h;kousa ovpi,sw mou fwnh.n mega,lhn w`j sa,lpiggoj

1,11  legou,shj( }O ble,peij gra,yon eivj bibli,on kai. pe,myon tai/j e`pta. evkklhsi,aij( eivj :Efeson kai. eivj Smu,rnan kai. eivj Pe,rgamon kai. eivj Qua,teira kai. eivj Sa,rdeij kai. eivj Filade,lfeian kai. eivj Laodi,keianÅ

1,12  Kai. evpe,streya ble,pein th.n fwnh.n h[tij evla,lei metV evmou/( kai. evpistre,yaj ei=don e`pta. lucni,aj crusa/j

1,13  kai. evn me,sw| tw/n lucniw/n o[moion ui`o.n avnqrw,pou evndedume,non podh,rh kai. periezwsme,non pro.j toi/j mastoi/j zw,nhn crusa/nÅ

1,14  h` de. kefalh. auvtou/ kai. ai` tri,cej leukai. w`j e;rion leuko,n w`j ciw,n kai. oi` ovfqalmoi. auvtou/ w`j flo.x puro,j

1,15  kai. oi` po,dej auvtou/ o[moioi calkoliba,nw| w`j evn kami,nw| pepurwme,nhj kai. h` fwnh. auvtou/ w`j fwnh. u`da,twn pollw/n(

1,16  kai. e;cwn evn th/| dexia/| ceiri. auvtou/ avste,raj e`pta, kai. evk tou/ sto,matoj auvtou/ r`omfai,a di,stomoj ovxei/a evkporeuome,nh kai. h` o;yij auvtou/ w`j o` h[lioj fai,nei evn th/| duna,mei auvtou/Å

1,17  Kai. o[te ei=don auvto,n( e;pesa pro.j tou.j po,daj auvtou/ w`j nekro,j( kai. e;qhken th.n dexia.n auvtou/ evpV evme. le,gwn( Mh. fobou/\ evgw, eivmi o` prw/toj kai. o` e;scatoj

1,18  kai. o` zw/n( kai. evgeno,mhn nekro.j kai. ivdou. zw/n eivmi eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn kai. e;cw ta.j klei/j tou/ qana,tou kai. tou/ a[|douÅ

1,19  gra,yon ou=n a] ei=dej kai. a] eivsi.n kai. a] me,llei gene,sqai meta. tau/taÅ

1,20  to. musth,rion tw/n e`pta. avste,rwn ou]j ei=dej evpi. th/j dexia/j mou kai. ta.j e`pta. lucni,aj ta.j crusa/j\ oi` e`pta. avste,rej a;ggeloi tw/n e`pta. evkklhsiw/n eivsin kai. ai` lucni,ai ai` e`pta. e`pta. evkklhsi,ai eivsi,nÅ

                                                                                                                        Vai para  o  CAP 2-3  grego

VEJA O ÍNDICE GERAL DO TEXTO EM PORTUGUÊS

Volta ao ÍNDICE GERAL

ESCREVA PARA: Xavier Cutajar

O TEXTO DO APOCALIPSE EM GREGO

Cap 1, 1-20 - Prólogo e visão do FILHO DO HOMEM

CAP 1,1-20 (veja em português)

1:1 VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/ h]n e;dwken auvtw /| o ` qeo ,j dei/xai toi/j dou,loij auvtou/ a] dei/ gene,sqai evn ta,cei( kai. evsh,manen avpostei,laj dia. tou/ avgge,lou auvtou/ tw /| dou,lw | auvtou/ VIwa,nnh|(

1:2 o ]j evmartu,rhsen to .n lo ,gon tou/ qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/ Cristou/ o [sa ei=denÅ

1:3 maka,rioj o ` avnaginw ,skwn kai. oi` avkou,ontej tou.j lo ,gouj th/j profhtei,aj kai. throu/ntej ta. evn auvth/| gegramme,na( o ` ga.r kairo .j evggu,jÅ

1:4 VIwa,nnhj tai/j e`pta. evkklhsi,aij tai/j evn th/| VAsi,a|\ ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh avpo . o ` w 'n kai. o ` h=n kai. o ` evrco ,menoj kai. avpo . tw /n e`pta. pneuma,twn a] evnw ,pion tou/ qro ,nou auvtou/

1:5 kai. avpo . VIhsou/ Cristou/( o ` ma,rtuj o ` pisto ,j( o ` prwto ,tokoj tw /n nekrw /n kai. o ` a;rcwn tw /n basile,wn th/j gh/jÅ Tw /| avgapw /nti h`ma/j kai. lu,santi h`ma/j evk tw /n a`martiw /n h`mw /n evn tw /| ai[mati auvtou/(

1:6 kai. evpoi,hsen h`ma/j basilei,an( i`erei/j tw /| qew /| kai. patri. auvtou/( auvtw /| h` do ,xa kai. to . kra,toj eivj tou.j aivw /naj Îtw /n aivw ,nwnÐ\ avmh,nÅ

1:7 VIdou. e;rcetai meta. tw /n nefelw /n( kai. o;yetai auvto .n pa/j o vfqalmo .j kai. oi[tinej auvto .n evxeke,nthsan( kai. ko ,yontai evpV auvto .n pa/sai ai` fulai. th/j gh/jÅ nai,( avmh,nÅ

1:8 VEgw , eivmi to . :Alfa kai. to . +W( le,gei ku,rioj o ` qeo ,j( o` w 'n kai. o ` h=n kai. o ` evrco ,menoj( o ` pantokra,twrÅ

1:9 VEgw . VIwa,nnhj( o ` avdelfo .j u`mw /n kai. sugkoinwno .j evn th/| qli,yei kai. basilei,a| kai. u`pomonh/| evn VIhsou/( evgeno ,mhn evn th/| nh,sw | th/| kaloume,nh| Pa,tmw | dia. to .n lo ,gon tou/ qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/Å

1:10 evgeno ,mhn evn pneu,mati evn th/| kuriakh/| h`me,ra| kai. h;kousa ovpi,sw mou fwnh.n mega,lhn w `j sa,lpiggoj

1:11 legou,shj( }O ble,peij gra,yon eivj bibli,on kai. pe,myon tai/j e`pta. evkklhsi,aij( eivj :Efeson kai. eivj Smu,rnan kai. eivj Pe,rgamon kai. eivj Qua,teira kai. eivj Sa,rdeij kai. eivj Filade,lfeian kai. eivj Laodi,keianÅ

1:12 Kai. evpe,streya ble,pein th.n fwnh.n h[tij evla,lei metV evmou/( kai. evpistre,yaj ei=don e`pta. lucni,aj crusa/j

1:13 kai. evn me,sw | tw /n lucniw /n o [moion ui`o .n avnqrw ,pou evndedume,non podh,rh kai. periezwsme,non pro .j toi/j mastoi/j zw ,nhn crusa/nÅ

1:14 h` de. kefalh. auvtou/ kai. ai` tri,cej leukai. w`j e;rion leuko ,n w `j ciw ,n kai. oi` o vfqalmoi. auvtou/ w `j flo .x puro ,j

1:15 kai. oi` po ,dej auvtou/ o [moioi calkoliba,nw | w `j evn kami,nw | pepurwme,nhj kai. h` fwnh. auvtou/ w `j fwnh. u`da,twn pollw /n(

1:16 kai. e;cwn evn th/| dexia/| ceiri. auvtou/ avste,raj e`pta, kai. evk tou/ sto ,matoj auvtou/ r `omfai,a di,stomoj o vxei/a evkporeuome,nh kai. h` o ;yij auvtou/ w`j o` h[lioj fai,nei evn th/| duna,mei auvtou/Å

1:17 Kai. o [te ei=don auvto ,n( e;pesa pro .j tou.j po ,daj auvtou/ w `j nekro ,j( kai. e;qhken th.n dexia.n auvtou/ evpV evme. le,gwn( Mh. fobou/\ evgw , eivmi o ` prw /toj kai. o ` e;scatoj

1:18 kai. o ` zw /n( kai. evgeno ,mhn nekro .j kai. ivdou. zw /n eivmi eivj tou.j aivw /naj tw /n aivw ,nwn kai. e;cw ta.j klei/j tou/ qana,tou

kai. tou/ a[|douÅ

1:19 gra,yon ou=n a] ei=dej kai. a] eivsi.n kai. a] me,llei gene,sqai meta. tau/taÅ

1:20 to . musth,rion tw /n e`pta. avste,rwn ou]j ei=dej evpi. th/j dexia/j mou kai. ta.j e`pta. lucni,aj ta.j crusa/j\ oi` e`pta. avste,rej a;ggeloi tw /n e`pta. evkklhsiw /n eivsin kai. ai` lucni,ai ai` e`pta. e`pta. evkklhsi,ai eivsi,nÅ

 

 

 

******************

ÍNDICE GERAL DO APOCALIPSE

Responsável por este trabalho:

Xavier Cutajar

xacute@uol.com.br       http://xacute1.com

 O TEXTO DO APOCALIPSE EM GREGO

CAP 1,1-20 (veja em português)

1,1 VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/ h]n e;dwken auvtw/| o` qeo,j dei/xai toi/j dou,loij auvtou/ a] dei/ gene,sqai evn ta,cei( kai. evsh,manen avpostei,laj dia. tou/ avgge,lou auvtou/ tw/| dou,lw| auvtou/ VIwa,nnh|(

1,2  o]j evmartu,rhsen to.n lo,gon tou/ qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/ Cristou/ o[sa ei=denÅ

1,3  maka,rioj o` avnaginw,skwn kai. oi` avkou,ontej tou.j lo,gouj th/j profhtei,aj kai. throu/ntej ta. evn auvth/| gegramme,na( o` ga.r kairo.j evggu,jÅ

1,4  VIwa,nnhj tai/j e`pta. evkklhsi,aij tai/j evn th/| VAsi,a|\ ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh avpo. o` w'n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj kai. avpo. tw/n e`pta. pneuma,twn a] evnw,pion tou/ qro,nou auvtou/

1,5  kai. avpo. VIhsou/ Cristou/( o` ma,rtuj o` pisto,j( o` prwto,tokoj tw/n nekrw/n kai. o` a;rcwn tw/n basile,wn th/j gh/jÅ Tw/| avgapw/nti h`ma/j kai. lu,santi h`ma/j evk tw/n a`martiw/n h`mw/n evn tw/| ai[mati auvtou/(

1,6  kai. evpoi,hsen h`ma/j basilei,an( i`erei/j tw/| qew/| kai. patri. auvtou/( auvtw/| h` do,xa kai. to. kra,toj eivj tou.j aivw/naj Îtw/n aivw,nwnÐ\ avmh,nÅ

1,7  VIdou. e;rcetai meta. tw/n nefelw/n( kai. o;yetai auvto.n pa/j ovfqalmo.j kai. oi[tinej auvto.n evxeke,nthsan( kai. ko,yontai evpV auvto.n pa/sai ai` fulai. th/j gh/jÅ nai,( avmh,nÅ

1,8  VEgw, eivmi to. :Alfa kai. to. V/W( le,gei ku,rioj o` qeo,j( o` w'n kai. o` h=n kai. o` evrco,menoj( o` pantokra,twrÅ

1,9  VEgw. VIwa,nnhj( o` avdelfo.j u`mw/n kai. sugkoinwno.j evn th/| qli,yei kai. basilei,a| kai. u`pomonh/| evn VIhsou/( evgeno,mhn evn th/| nh,sw| th/| kaloume,nh| Pa,tmw| dia. to.n lo,gon tou/ qeou/ kai. th.n marturi,an VIhsou/Å

1,10  evgeno,mhn evn pneu,mati evn th/| kuriakh/| h`me,ra| kai. h;kousa ovpi,sw mou fwnh.n mega,lhn w`j sa,lpiggoj

1,11  legou,shj( }O ble,peij gra,yon eivj bibli,on kai. pe,myon tai/j e`pta. evkklhsi,aij( eivj :Efeson kai. eivj Smu,rnan kai. eivj Pe,rgamon kai. eivj Qua,teira kai. eivj Sa,rdeij kai. eivj Filade,lfeian kai. eivj Laodi,keianÅ

1,12  Kai. evpe,streya ble,pein th.n fwnh.n h[tij evla,lei metV evmou/( kai. evpistre,yaj ei=don e`pta. lucni,aj crusa/j

1,13  kai. evn me,sw| tw/n lucniw/n o[moion ui`o.n avnqrw,pou evndedume,non podh,rh kai. periezwsme,non pro.j toi/j mastoi/j zw,nhn crusa/nÅ

1,14  h` de. kefalh. auvtou/ kai. ai` tri,cej leukai. w`j e;rion leuko,n w`j ciw,n kai. oi` ovfqalmoi. auvtou/ w`j flo.x puro,j

1,15  kai. oi` po,dej auvtou/ o[moioi calkoliba,nw| w`j evn kami,nw| pepurwme,nhj kai. h` fwnh. auvtou/ w`j fwnh. u`da,twn pollw/n(

1,16  kai. e;cwn evn th/| dexia/| ceiri. auvtou/ avste,raj e`pta, kai. evk tou/ sto,matoj auvtou/ r`omfai,a di,stomoj ovxei/a evkporeuome,nh kai. h` o;yij auvtou/ w`j o` h[lioj fai,nei evn th/| duna,mei auvtou/Å

1,17  Kai. o[te ei=don auvto,n( e;pesa pro.j tou.j po,daj auvtou/ w`j nekro,j( kai. e;qhken th.n dexia.n auvtou/ evpV evme. le,gwn( Mh. fobou/\ evgw, eivmi o` prw/toj kai. o` e;scatoj

1,18  kai. o` zw/n( kai. evgeno,mhn nekro.j kai. ivdou. zw/n eivmi eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn kai. e;cw ta.j klei/j tou/ qana,tou kai. tou/ a[|douÅ

1,19  gra,yon ou=n a] ei=dej kai. a] eivsi.n kai. a] me,llei gene,sqai meta. tau/taÅ

1,20  to. musth,rion tw/n e`pta. avste,rwn ou]j ei=dej evpi. th/j dexia/j mou kai. ta.j e`pta. lucni,aj ta.j crusa/j\ oi` e`pta. avste,rej a;ggeloi tw/n e`pta. evkklhsiw/n eivsin kai. ai` lucni,ai ai` e`pta. e`pta. evkklhsi,ai eivsi,nÅ

                                                                                        Vai para  o  CAP 2-3 em grego

VEJA O ÍNDICE GERAL DO TEXTO EM GREGO

VEJA O ÍNDICE GERAL DO TEXTO EM PORTUGUÊS

Volta ao ÍNDICE GERAL

ESCREVA PARA: Xavier Cutajar

Leave a Reply